Vyřízení oddlužení bude od 1. 7. 2017 levnější (novela insolvenčního zákona 2017)

Od 1. 7. 2017 je přímo zákonem stanovena maximální částka, která může být účtována za návrh na osobní bankrot. A to ve výši 4000 Kč bez DPH, pokud o oddlužení žádá jednotlivec.

Začátek prázdnin přináší dobrou zprávu pro všechny dlužníky, kteří zvažují soudní oddlužení (osobní bankrot). Od 1. 7. 2017 totiž začala platit novela insolvenčního zákona (Zákon číslo 182/2006 Sb.). Jednou z podstatných změn, které přináší novela insolvenčního zákona, je konec nekalého obchodování s návrhy na oddlužení.

Jak to bylo s návrhem na oddlužení u soudu do teď?

Doposud v ČR existovaly desítky firem (a dost možná i stovky), které nabízely vypracování návrhu na oddlužení u soudu (insolvenční návrh). A za tuto službu si často účtovaly i 10000 Kč, nebo i mnohem více. Tyto firmy ale současně nenesly žádnou zodpovědnost. Pokud byl návrh na oddlužení vyplněn špatně, obsahoval nějaké chyby a soud jej zamítl, firma žádné peníze nevracela. Takže dostala svou odměnu, aniž by „garantovala“ jakýkoliv výsledek.

V některých případech to vedlo až k vyloženě nekalému jednání. Firmy nabízely své služby z části i klamavým způsobem. Slibovali vyřešení dluhů apod. Třeba i lidem, o kterých věděli, že jim soud oddlužení neschválí. Tato praxe se ale s platností novely insolvenčního zákona mění.

Jak je to s návrhem na oddlužení od 1. 1. 2017

Novela insolvenčního zákona zavádí jednu změnu – a to, že nově může návrh na oddlužení fyzické osoby (místo dlužníka), k insolvenčnímu soudu podávat pouze akreditovaná osoba, nebo advokát, notář, soudní exekutor nebo insolvenční správce.

Nebude již tedy možné, aby vypracovaní insolvenčního návrhu nabízel kdokoliv, bez jakéhokoliv právního vzdělání.

Novela insolvenčního zákona – podání návrhu na oddlužení

Konkrétní změny, které se týkají podání návrhu na oddlužení a toho, kdo je oprávněn tento návrh podat jsou popsány v paragrafu 390a:

§ 390a

Podání návrhu na povolení oddlužení a insolvenčního návrhu

(1) Není-li dále stanoveno jinak, musí být návrh podle § 390 odst. 1 sepsán a za dlužníka podán

a) advokátem, notářem, soudním exekutorem, insolvenčním správcem, nebo

b) akreditovanou osobou; akreditovanou osobou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle tohoto zákona;

osoba podle písmen a) a b), která je dlužníkem zmocněna, jen aby sepsala a v jeho zastoupení podala návrh podle § 390 odst. 1, není zástupcem dlužníka v insolvenčním řízení. Při sepisu návrhu podle § 390 odst. 1 dlužníka během porady poučí o jeho povinnostech v insolvenčním řízení.

Současně je ale řečeno, že v některých případech může dlužník podat návrh na oddlužení i sám. Tedy za předpokladu, že má příslušné právnické nebo ekonomické vzdělání, nebo pokud vykonal zkoušku insolvenčního správce – viz paragraf 390a, odstavec 2:

(2) Odstavec 1 se nepoužije,

a) je-li dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce, nebo

b) je-li dlužníkem právnická osoba a jedná-li za ni osoba uvedená v § 21 občanského soudního řádu, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce.

Kolik stojí žádost o oddlužení od 1. 7. 2017?

Další změnou, která platí od 1. 7. 2017, je stanovení maximální částky, kterou dlužník zaplatí za vypracování návrhu na oddlužení. Až do teď si firmy nabízející zprostředkování oddlužení, mohli účtovat libovolně vysokou částku, a toho pak i značně zneužívaly.

Od 1. 7. 2017 je přímo zákonem stanovena maximální částka, která může být účtována:

  • 4000 Kč bez DPH pokud o oddlužení žádá jednotlivec
  • 6000 Kč bez DPH, pokud o oddlužení žádají oba manželé společně

Viz paragraf 390a, odstavec 3:

(3) Osobě podle odstavce 1 písm. a), která sepsala a za dlužníka podala návrh na povolení oddlužení anebo také insolvenční návrh podle § 390 odst. 1, náleží odměna, jejíž maximální výše činí 4000 Kč bez daně z přidané hodnoty a v případě společného oddlužení manželů 6000 Kč bez daně z přidané hodnoty; v odměně je zahrnuta také náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepisem a podáním návrhů podle části věty před středníkem. Za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 a další činnosti s tím nezbytně spojené, zejména poradu s klientem a odstranění vad návrhu, jiné plnění osobě podle odstavce 1 písm. a) nenáleží.

Návrh na oddlužení zdarma

Zákon také umožňuje, aby po přechodnou dobu, mohly některé bezplatné, neziskové subjekty sepisovat návrhy na oddlužení zdarma. Přechodnou dobou je období 12 měsíců (tedy do 30. 6. 2018). V této době mohou neziskové společnosti poskytovat pomoc s oddlužením i bez akreditace, pouze ale za předpokladu, že si za své služby nic neúčtují.

Do jednoho roku (do 12 měsíců), pak tyto bezplatné právní porady, které nabízí pomoc s oddlužením, musí získat příslušnou akreditaci. I po získání akreditace ale tyto subjekty budou moci poskytovat služby a rady v oblasti oddlužení pouze zdarma.

Viz paragraf 390a, odstavec 4:

(4) Osobě podle odstavce 1 písm. b) (*) odměna ani jiné plnění za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle § 390 odst. 1 nebo poskytnutí jiné služby poskytované v oblasti oddlužení nebo v souvislosti s oddlužením nenáleží.(*) Viz výše, v odstavci 1b se hovoří o akreditovaných osobách (právnické osoby)

  1. Dobrý den jak dlouho trvá být při skončení insolvence ve fázi vyřízena věc je to již dva měsíce co se v této fázi nacházím děkuji

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *