Jak probíhá exekuce na plat nebo na účet v bance

Exekuci je možné zahájit tak, že se obrátíte na některého exekutora a podáte návrh na zahájení exekuce. K tomu potřebujete platný exekuční titul (pravomocné a vykonavatelné rozhodnutí soudu). Exekutor se následně obrací na soud a ten do 15 dní rozhodne o zahájení exekuce. Pak může exekutor začít vymáhat dluh.

Aby mohla být zahájena exekuce, musí se nejprve věřitel (oprávněný, ten komu někdo dluží), obrátit na exekutora a podat návrh na exekuci. Návrh na exekuci je možné podat ve chvíli, kdy věřitel (oprávněný) disponuje platným exekučním titulem (rozhodnutí soudu apod.).

Kdy je možné podat návrh na exekuci

Pokud vám někdo dluží peníze, a vy byste je chtěli vymáhat formou exekuce, tak je potřeba, abyste měli platný exekuční titul. Jen na základě něj, je možné podat návrh na exekuci.

Platným exekučním titulem může být:

  • Pravomocné rozhodnutí soudu – pravomocný rozsudek o náhradě škody, platební rozkaz, směnečný platební rozkaz, rozhodnutí ve věci dědictví, dohoda o splátkovém kalendáři apod.
  • Pravomocné rozhodnutí soudce, který rozhodl v rozhodčím řízení
  • Smlouva s exekuční doložkou

Ve chvíli, kdy je rozhodnutí soudu pravomocné, a současně uplynula lhůta, kterou soud stanovil dlužníkovi, aby svůj dluh uhradil (a nestalo se tak), pak je možné zahájit exekuci.

Pokud zatím nemáme k dispozici pravomocný a vykonavatelný rozsudek soudu (nebo smlouvu s exekuční doložkou, nebo jiný platný exekuční titul), pak je nejprve nutné obrátit se na soud.

Jak podat návrh na zahájení exekuce

Pokud máme k dispozici platný exekuční titul (pravomocné a vykonavatelné rozhodnutí soudu, nebo jiný exekuční titul), pak je možné obrátit se na exekutora a podat návrh na zahájení exekuce.

S návrhem na exekuci se můžete obrátit na libovolného exekutora. Může to být exekutor z místa vašeho trvalého bydliště. Nebo se naopak můžete obrátit na exekutora v místě trvalého bydliště dlužníka. Nebo i na jiného exekutora. Aktuálně si můžete pro vymáhání exekuce vybrat libovolného exekutora.

Seznam soudních exekutorů je možné najít na webu Exekutorské komory České republiky zde.

Zahájení exekuce exekutorem

Po podání návrhu na zahájení exekuce se s ním exekutor musí obrátit na soud. Pokud má exekutor k dispozici všechny potřebné doklady, pak soud do 15 dnů rozhodne o pověření exekutora vedením exekuce.

Dokud soud nerozhodne o zahájení exekuce, tak exekutor není oprávněn provádět nějaké kroky (nařizovat exekuci na mzdu, na účet v bance nebo na majetek). Exekutor do rozhodnutí soudu ani nesmí zjišťovat informace o majetku dlužníka apod.

V této době, ale dlužník nedostává od exekutora žádnou informaci (nedozví se tedy, že dochází k zahájení exekuce).

Vyrozumění o zahájení exekuce

Exekutor informuje dlužníka o zahájení exekuce do 15 dní od rozhodnutí soudu, který exekutora pověření vedením exekuce. Kromě samotného vyrozumění o zahájení exekuce, by exekutor měl dlužníkovi zaslat i výzvu k dobrovolnému splnění povinností (zaplacení pohledávky) a kopii exekučního titulu.

Tyto informace by exekutor měl zaslat dlužníkovi nejpozději s vydáním prvního exekučního příkazu. Zpravidla se tedy o zahájení exekuce dozvíte až ve chvíli, kdy už máte zablokovaný účet v bance, nebo když vám zaměstnavatel začne strhávat peníze ze mzdy.

Od doručení těchto dokumentů běží dlužníkovi lhůta 30 dní, během kterých může dobrovolně uhradit svoji pohledávku, nebo případně podat návrh na zastavení exekuce.

V této době, už ale současně exekutor může zahájit první kroky při provádění exekuce.

Pozor na to, že exekutor není povinen zjišťovat vaši skutečnou aktuální adresu. Může vám dané písemnosti zaslat na poslední známou adresu (obvykle trvalé bydliště). Pokud si poštu včas nepřeberete, považuje se za doručenou (fikce doručení). Proto je důležité, abyste se nevyhýbali přebírání pošty. Nic tím neoddálíte, jen si tím přiděláte zbytečné starosti navíc.

Zahájení exekuce ze strany exekutora

Jakmile má exekutor k dispozici rozhodnutí soudu, který ho pověřil vedením exekuce, může si začít zjišťovat informace o majetkové situaci dlužníka:

  • Může se obrátit na banky a zjistit kde máte bankovní účet (to, kolik peněz máte na účtu v bance, se exekutor nedozví)
  • Může se obrátit na zdravotní pojišťovny a zjistit si, kde jste zaměstnáni (kdo za vás platí zdravotní pojištění)
  • Může si zjistit informace o tom, zda vlastníte nějakou nemovitost

Zahájení exekuce na plat nebo na účet v bance

V době, kdy vám exekutor odešle informace o zahájení exekuce, může už současně nařídit blokaci bankovního účtu nebo zahájení srážek ze mzdy. V danou chvíli, ještě nedochází k reálnému „zabavení“ finančních prostředků nebo majetku.

V případě exekuce na účet v bance, dojde jen k zablokování částky (pokud je na bankovním účtu k dispozici), ale peníze se zatím exekutorovi neodešlou. Podobné to může být i u srážek ze mzdy. Zaměstnavatel vám může začít strhávat peníze z platu, ale takto stržené finanční prostředky zatím deponuje na zvláštním účtu. Zatím se čeká na uplynutí lhůty 30 dní, během které máte možnost podat odvolání.

Jakmile je vám doručena informace o zahájení exekuce, platí pro vás také zákaz nakládání s majetkem. Po obdržení vyrozumění o zahájení exekuce byste tak neměli uzavírat žádné smlouvy o převodu majetku apod. Pokud by k tomu došlo, může exekutor tyto smlouvy zneplatnit.

Po uplynutí lhůty 30 dní pak dojde k reálnému „zabavení“ finančních prostředků.

Kdy končí exekuce?

Exekuce je ukončena ve chvíli, kdy dojde k úplnému zaplacení celé pohledávky (včetně nákladů na exekuci). Nebo případně ve chvíli, kdy by nabylo pravomoci rozhodnutí o návrhu na zastavení exekučního řízení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *