Novela insolvenčního zákona 2024 – řeší se zkrácení oddlužení na 3 roky

Vláda bude projednávat novelu insolvenčního zákona 2023. Hlavním bodem novely, je zkrácení oddlužení na 3 roky. Zkrácená insolvence by mohla začít platit už od 1. ledna 2024. Zkrácení se bude týkat především nových žádostí o oddlužení.

V polovině roku 2023, schválila vláda novelou insolvenčního zákona. Návrh na změnu zákona, připravilo Ministerstvo spravedlnosti. Klíčovým prvkem novely je zkrácení stávající délky doby oddlužení z dosavadních 5 let na 3 roky.

Po vládním souhlasu, se novela bude řešit v Parlamentu a v Senátu. Po projednání a schválení, by novela inspekčního zákona, mohla začít platit už v roce  2024 (nebo od začátku roku 2025).

Novela insolvenčního zákona 2024 – aktuální stav schvalování

Návrh na změnu insolvenčního zákona, schválila vláda 21. 6. 2023.

Během léta, se změnou zákona začal zabývat i Parlament. Proběhlo první čtení, a nyní se zkrácení oddlužení řeší v poslaneckých výborech a komisích.

Aktuální stav legislativního procesu je možné vidět zde.

Novela insolvenčního zákona 2024 – zkrácení insolvence na 3 roky

Připravovaná novela insolvenčního zákona, kterou vláda schválila konci června 2023, přináší více změn. Ta hlavní změna je ale velmi stručná:

V § 412a odst. 1 se písmeno b) zrušuje. Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

V § 412a odst. 1 písm. b) se číslo „5“ nahrazuje číslem „3“

Tato velmi stručná věta, může poměrně zásadním způsobem změnit život u mnoha lidí. O čem že je řeč? O tom jak dlouho budou muset splácet své dluhy.

Novela insolvenčního zákona 2024, by měla změnit současnou délku oddlužení (až 5 roků) pouze na 3 roky pro všechny dlužníky (zkrácení se bude týkat jak podnikatelů (OSVČ), tak i dalších fyzických osob).

Už nyní má sice část dlužníků nárok na kratší dobu insolvence, týká se to ale jen omezeného počtu dlužníků. Nově by mohli mít zkrácené oddlužení všichni, kdo si nově budou žádat o insolvenci.

Proč se řeší zkrácení oddlužení?

Zkrácení insolvence na 3 roky, není nějakým „výmyslem“ současné vlády. Ta se sice snaží reformovat snad úplně všechno (od důchodů, přes daně, až po cenu dálničních známek), v tomto je ale z větší části „nevině“.

Poprvé se o tuto změnu pokoušela již vláda premiéra Babiše. V roce 2021, se ale příslušná novela insolvenčního zákona nestihla projednat.

Důvodem, proč se nyní znovu řeší požadavek na zkrácení oddlužení, je transpozice evropské směrnice do českého práva. Směrnice ukládá České republice povinnost zkrátit dobu oddlužení fyzických osob na maximálně 3 roky.

Požadavek na zkrácení oddlužení se týká primárně podnikatelů (živnostníků, OSVČ). Tam je zkrácení oddlužení „povinné“. U ostatních dlužníků (běžných nepodnikajících fyzických osob), je to pouze „doporučené“.

Vzhledem k zmatkům, které by vznikaly, kdyby podnikatelé (OSVČ) měli jiné podmínky než zaměstnanci, se vláda rozhodla pro plošné zkrácení oddlužení všem, jen na 3 roky.

Dlužníci v insolvenci budou splácet kratší dobu a zaplatí méně

Proti návrhu na zkrácení oddlužení, začaly silně protestovat zástupci věřitelů. Ti se pochopitelně obávají, že při takto krátké době oddlužení, bude splaceno ještě méně z dluhů:

 • Aktuálně se za 5 roků oddlužení, splatí v průměru cca 56% z celkové výše dluhů
 • Po zkrácení na 3 roky, se očekává pokles splacené částky na cca 35% – 40% z celkového dluhu
 • Namísto současné cca poloviny dluhů, budou dlužníci splácet jenom jednu třetinu

Kdo bude mít nárok na zkrácené oddlužení na 3 roky?

Zkrácená doba oddlužení na 3 roky, by se týkala především nových případů. Kratší doba by se vztahovala na insolvence, které budou zahájeny až poté, co začne platit změna zákona (tedy až v druhé polovině roku 2024 nebo až od začátku roku 2025).

V návrhu na změnu zákona se k tomu přímo uvádí:

Není-li dále stanoveno jinak, v insolvenčních řízeních, která byla zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se použije zákon č. 182/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Ustanovení § 412a odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se ve vztahu k prvnímu následnému splnění předpokladů pro osvobození nepoužije pro dlužníky, kterým bylo osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž nebyly uspokojeny, přiznáno v řízení zahájeném přede dnem nabytí účinností tohoto zákona.

Jak dlouho trvá insolvence v roce 2024 – jak dlouho se musí splácet dluhy?

Podle aktuálně platných podmínek (viz aktuální znění insolvenčního zákona), je základní doba splácení dluhů v insolvenci stanovena na 5 roků:

 • Po dobu 5 roků se musí splácet dluhy (insolvenční srážky ze mzdy nebo jiného příjmu + všechny mimořádné příjmy)
 • Po 5 letech, může soud rozhodnout o splnění oddlužení (zbytek dluhů je odpuštěn)
 • K oddlužení může dojít, i když není splaceno alespoň 30% dluhů (dříve to byl minimální požadavek pro oddlužení) – dlužník musí vynaložit veškeré úsilí, aby splácel své dluhy

Zkrácené oddlužení pro důchodce (invalidní a starobní)

Insolvence ale už nyní může být kratší, kdy se dluhy splácí jenom 3 roky:

 • Oddlužení na 3 roky mají invalidní nebo starobní důchodci
 • Podmínkou zkrácené insolvence, je nárok na invalidní nebo starobní důchod, ještě před schválením žádosti o oddlužení (+ nárok na invalidní nebo starobní důchod musí být po celou dobu oddlužení)

Zkrácené oddlužení u dluhů mladistvých

Kratší doba insolvence se týká i dalších osob:

 • Oddlužení na 3 roky mohou mít osoby, kterým většina dluhů vznikla před 18 rokem
 • Podmínkou je, že se musí jednat alespoň o 2/3 z celkové výše dluhů (tj. pouze 1/3 dluhů může pocházet z dospělosti dlužníka)

Insolvence na 3 roky, při zaplacení 60% dluhu

Kratší doba oddlužení je možná i v případě, že dlužník opravdu poctivě splácí a povede se mu za 3 roky zaplatit alespoň 60% všech dluhů.

Po splacení 60% ze všech pohledávek, je možné požádat soud o ukončení oddlužení (týká se insolvencí zahájených od poloviny roku 2019).

Insolvence může skončit i dříve, než za 3 roky, při zaplacení 100% dluhu

Pro všechny případy oddlužení pochopitelně platí, že pokud by se dlužníkovi povedlo zaplatit všechny dluhy – splatil by 100% svých dluhů (včetně veškerého příslušenství pohledávek, nákladů insolvence, atd.), tak se insolvence ukončí ihned.

Což je logické – nikdo nemůže po dlužníkovi požadovat, aby splácel více než 100% toho, co dluží.

Kolik jsou splátky insolvence? Kolik peněz zůstává lidem při oddlužení?

Během oddlužení, jsou prováděny srážky ze mzdy (podobně jako u exekuce), a lidem musí zůstat alespoň nezabavitelné minimum a jedna třetina z příjmu:

 • Srážky se mohou týkat nejenom výplaty v zaměstnání (včetně práce na dohodu DPP a DPČ), ale i dalších příjmů
 • Srážky jsou možné i z důchodu (invalidní důchod nebo starobní penze)
 • V omezení míře jsou možné i srážky z mateřské, z rodičovské, z nemocenské, z podpory v nezaměstnanosti, apod. (tyto další příjmy, jsou ale leckdy nižší než nezabavitelná částka)
 • Insolvenční správce má dále nárok i na všechny mimořádné příjmy (dědictví, výhry, dary, atd.).
 • U příjmů z podnikání (OSVČ, živnostníci) se neprovádí přímo srážky, postup určení splátek je odlišný

Viz Kalkulačka pro výpočet insolvenčních srážek v roce 2024

Nezabavitelné minimum při insolvenci se snížilo od 1. 1. 2024

Dlužník v insolvenci, má nárok na nezabavitelné minimum. To se poměrně pravidelně zvyšuje (v roce 2022 se zvýšilo celkem 4x, v roce 2023 jenom jednou).

K poslední změně nezabavitelné částky došlo od 1. 1. 2024. Nezabavitelné minimum se snížilo na 12 705 Kč (snížení o 933 Kč oproti minulému roku).

Pokud má dlužník i manželku/manžela, nebo nějaké dítě (vyživovací povinnost na dítě), pak je nezabavitelná částka vyšší. Kromě toho je nárok, ještě na 1/3 z výplaty (nebo z jiného příjmu).

Pro dlužníka v insolvenci, která má manželku a jedno dítě, vychází aktuálně nezabavitelná částka na 19 057 Kč. Pokud by měl více dětí, bude nezabavitelná částka vyšší – viz výpočet nezabavitelné částky.

Minimální splátka dluhů v insolvenci

Během insolvence, ale musí být placena alespoň minimální splátka dluhů. Minimální splátka vychází na 1800 Kč (bez DPH). Včetně DPH je to 2 178 Kč měsíčně. Při společném oddlužení manželů je to minimálně 2 700 Kč měsíčně bez DPH (včetně DPH je to 3 267 Kč měsíčně).

Pokud by dlužník nebyl schopen splácet ani minimální splátku, pak mu soud oddlužení nedovolí. A pokud by přestal platit alespoň minimum v průběhu insolvence (déle než 3 měsíce), tak soud může oddlužení zrušit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *