Kalkulačka insolvence: Výpočet splátek při oddlužení v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje nezabavitelná částka pro lidi v insolvenci (od 1. 1. 2023 je to 13 638 Kč). V roce 2023, by se měla projednávat novela insolvenčního zákona s možností zkrácení oddlužení jen na 3 roky. Základní podmínky, pro oddlužení u soudu se v roce 2023, nijak výrazně nemění.

Insolvence (oddlužení) splátkovým kalendářem, je jednou z možností, jak mohou dlužníci řešit své dluhy. Při oddlužení prostřednictvím splátek, jsou prováděny insolvenční srážky z výplaty (nebo i jiných příjmů), po dobu 3 nebo 5 roků (může být ale i zkrácená doba).

Jinou možností, jak se zbavit dluhů, nabízí i konkurs. Při této formě oddlužení, dochází k prodeji majetku dlužníka. U fyzických osob, se používá pouze v případě, že by z výtěžku prodeje majetku, bylo možné uhradit všechny dluhy (k prodeji majetku dlužníka, ale může docházet i při oddlužení splátkovým kalendářem).

Kalkulačka insolvence: Výpočet kolik jsou srážky při oddlužení v roce 2023

Pro výpočet srážek (splátek) během insolvence, zadejte do kalkulačky svoji čistou mzdu (nebo jiný podobný příjem – například důchod). O výši srážek rozhoduje i to, zda máte manželku, manžela nebo vyživovací povinnost na nějaké děti (rozhodující je celkový počet vyživovaných osob).

Kalkulačka splátek při oddlužení od 1. 1. 2023
Čistá měsíční mzda

Počet vyživovaných osob
Mezi vyživované osoby se započítává manžel nebo manželka a všechny nezaopatřené děti, ke kterým máte vyživovací povinnost.
Výpočet

Oddlužení splátkovým kalendářem – insolvenční srážky ze mzdy a jiných příjmů

O insolvenci rozhoduje příslušný soud (lidé s dluhy, se musí nejprve obrátit na soud, aby jim schválil oddlužení). Pokud soud rozhodne o oddlužení splátkovým kalendářem, pak rovnou určí i insolvenčního správce, který na lidi v insolvenci dohlíží, po celou dobu jejich oddlužení.

Při oddlužení splátkovým kalendářem, probíhají srážky ze mzdy. Insolvenční srážky, se ale netýkají jenom samotné výplaty ze zaměstnání (srážky ze mzdy, platu, či odměny za práci na dohodu DPP nebo DPČ), ale i dalších příjmů

Insolvenční srážky, se mohou vztahovat i na další pravidelné příjmy. Nejčastěji se obvykle jedná o důchod (starobní či invalidní). Nebo to může být například i nemocenská, mateřská, rodičovská, podpora v nezaměstnanosti či jiné (u dalších příjmů, ale obvykle bývá jen velmi obtížné provádět nějaké srážky, protože nezabavitelné minimum je aktuálně již často vyšší, než samotný příjem, což pak komplikuje průběh oddlužení).

Po dobu oddlužení, má dlužník povinnost platit alespoň minimální měsíční splátku (v roce 2023, je to stále 2178 Kč měsíčně).

Pokud by dlužník více než 3 měsíce, neplatil ani tuto minimální splátku, může insolvenční správce podat návrh k soudu, na zrušení insolvence (pak by dluhy zůstaly „na krku“ dlužníkovi a opět by se musel potýkat s exekucemi, atd.).

Výpočet srážek během insolvence – nezabavitelná částka

Výpočet srážek při oddlužení (pro lidi v insolvenci), se řídí příslušnými zákony (Občanský soudní řád, Insolvenční zákon, a Nařízení vlády o stanovení nezabavitelné částky).

Výpočet insolvenčních srážek je stejný, jako výpočet srážek u přednostní exekuce (například u exekuce z důvodu dluhu na výživném).

Dlužník v insolvenci má nárok na nezabavitelnou částku (která se zvyšuje, pokud má dlužník manžela, manželku, nebo nějaké děti, ke kterým má dlužník vyživovací povinnost).

Kromě nezabavitelného minima, je nárok už jenom na jednu třetinu, ze zbylé části výplaty (ze mzdy, či z jiného příjmu). Tato jedna třetina, může být v roce 2023, maximálně 10 228 Kč (jedna třetina ze 1,5 násobku součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení).

Vše ostatní, připadá na splácení dluhů, které byly přihlášeny do insolvence. Insolvenční správce, má také nárok i na všechny mimořádné příjmy dlužníka (dědictví, dary, výhry, … atd.).

Nezabavitelné minimum při insolvenci  – zvýšení v roce 2023

Od začátku roku 2023, se zvyšuje nezabavitelná částka pro lidi v exekuci nebo v insolvenci. Oproti předchozímu roku, je zde poměrně velké zvýšení (ostatně již v minulém roce se nezabavitelné minimum celkem 3x zvyšovalo).

Výpočet nezabavitelné částky, se odvíjí od toho, kolik je aktuální životní minimum pro jednotlivce (zvýšení od 1. 1. 2023 na 4860 Kč). A od toho, kolik jsou aktuální normativní náklady na bydlení (zvýšení od 1. 1. 2023 na 15 597 Kč; nově je výpočet z normativu pro jednu až dvě osoby, v nájmu, v obci od 70 000 obyvatel).

Základní nezabavitelná částka v insolvenci 2023:

 • Nezabavitelné minimum na konci roku 2022 bylo 11 103,75 Kč
 • Nezabavitelné minimum od začátku roku 2023 je 13 638 Kč
 • Nezabavitelná částka se zvýšila o 2534 Kč
 • Od 1. 1. 2023 se měnil vzorec pro výpočet – nově to jsou již jen dvě třetiny ze součtu životního minima a normativu na bydlení (do konce minulého roku to byly tři čtvrtiny)

Pokud má dlužník v insolvenci i manželku (nebo manžela) a/nebo má i nějaké děti (ke kterým má stále vyživovací povinnost), pak se základní nezabavitelná částka dále zvyšuje.

Zvýšení za manželku/manžela se započítá, i když je dotyčný/dotyčná sama v insolvenci nebo exekuci (například při společném oddlužení manželů, mají na zvýšení nezabavitelné částky, nárok oba manželé).

Zvýšení za vyživované dítě se nezapočítá, pokud existují nějaké dluhy na výživném (za dítě, vůči kterému je dluh na alimentech, se nezapočítává zvýšení nezabavitelné částky).

Zvýšení nezabavitelné částky v insolvenci za dítě, manželku či manžela 2023:

 • V roce 2022 se nezabavitelná částka zvyšovalo o 3 701,25 Kč
 • Od začátku roku se nezabavitelná částka zvyšuje o 3 409,50 Kč
 • Jedná se o snížení o 292 Kč (oproti stavu na konci minulého roku)
 • Důvodem je změna vzorce pro výpočet, která platí od 1. 1. 2023 – nově je to již jen jedna čtvrtina z nezabavitelné částky dlužníka (do konce minulého roku to byla jedna třetina)

Jaké jsou podmínky insolvence – kdo má nárok na oddlužení v roce 2023?

Mezi základní podmínky insolvence, aby soud povolil oddlužení, patří především tyto:

 • Dlužník musí dlužit alespoň dvěma věřitelům (jeden velký dluh na zahájení insolvence nestačí)
 • Dluhy musí být po splatnosti (alespoň 30 dní po splatnosti)
 • Dlužník není schopen splácet z objektivních důvodů (insolvence nesmí sledovat nějaký nepoctivý záměr, nesmí se jednat jen o „vyhýbání se splácení dluhů“)
 • Dlužník musí být schopen po dobu insolvence splácet alespoň minimální splátku (2178 Kč měsíčně; může se řešit i dohodou s nějakou třetí osobou, která se zaručí, že bude na tuto minimální splátku přispívat)
 • Dlužník nesmí mít jinou ukončenou insolvenci v posledních 10 letech
 • Dlužník nesmí mít jinou zrušenou nebo zamítnutou insolvenci v posledních 5 letech
 • A další podmínky

Jak dlouho trvá oddlužení – kdy končí insolvence v roce 2023?

V úvodu jsme zmiňovali, že obvyklá doba splácení dluhů, při oddlužení splátkovým kalendářem, je 3 nebo 5 roků. Je ale více možností:

 • Insolvence končí ihned (dříve než za 3 nebo 5 roků), po zaplacení 100% dluhů
 • Insolvence končí po 3 letech, pokud je zaplaceno 60% dluhu
 • Insolvence končí za 3 roky, pokud se jedná např. o starobního nebo invalidního důchodce (nebo i u osob, jejichž dluhy vznikly z velké části před 18 rokem)
 • Insolvence končí po 5 letech, pokud je zaplaceno alespoň 30% dluhu
 • Insolvence končí za 5 roků, i když není zaplaceno 30% dluhu, ale soud rozhodne, že dlužník vynaložil maximální úsilí na splácení svých dluhů

Zkrácení insolvence na 3 roky – kratší doba oddlužení pro všechny dlužníky?

Již v roce 2021, se měla projednávat novela insolvenčního zákona, která mimo jiné obsahovala zkrácení doby insolvence. Oddlužení se mělo zkrátit jen na 3 roky pro všechny dlužníky (aktuálně má insolvenci na 3 roky jen menší část dlužníků). Novela ale nakonec nebyla projednána.

K této změně insolvenčního zákona, se vláda vrací v roce 2023. Aktuálně probíhá širší debata, a následně by měl být návrh na změnu zákona předložen v Parlamentu. I aktuální podoba návrhu na změnu zákona, obsahuje zkrácení oddlužení jen na 3 roky pro všechny dlužníky.

Mezi politiky a odbornou veřejností, ale zatím nepanuje shoda, zda by se insolvence měla opravdu takto výrazně zkrátit. Zatím tedy není jisté, jestli a v jaké přesné podobě, bude schváleno nějaké případné zkrácení insolvence. Situace by se měla vyjasnit během roku 2023.

Seznam lidí v insolvenci – jak požádat o výmaz z registru?

Pokud soud schválí oddlužení, pak se tato informace automaticky objeví ve veřejném rejstříku všechny insolvencí. Všechny lidi (dlužníky), u nichž došlo k zahájení insolvence, je možné najít na internetu.

Veřejný registr insolvencí (insolvenční rejstřík) spravuje ministerstvo vnitra a můžete jej najít zde

O „výmaz“ z tohoto registru insolvencí, se nedá požádat. Informace o insolvenci, bude veřejně dostupná po celou dobu oddlužení (až 5 roků). A následně i dalších 5 roků, po skončení insolvence.

Až po uplynutí této doby, se informace o ukončené insolvenci znepřístupní pro veřejnost (pro soudy, nebo jiné oprávněné subjekty, ale záznam o ukončeném oddlužení, zůstává stále dostupný – záznam v tomto registru se nikdy „nemaže“ – po 5 letech od skončení už ale není veřejný).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *