Vzor: Exekuce na majetek – vylučovací žaloba

Podle paragrafu 267, zákona číslo 99/1963, Občanský soudní řád, pak nelze věci, které jsou předmětem vylučovací žaloby, po dobu řízení prodat.

Při provádění exekuce na majetek se exekutor může pokusit „zabavit“ i věci, které nejsou majetkem dlužníka. Typicky se může jednat o situaci, kdy dlužník bydlí v nájmu, a některé části vybavení bytu jsou ve vlastnictví majitele bytu (pronajímatele). Nebo to mohou být i různé další situace. Třeba když má dospělé dítě trvalé bydliště u rodičů, ale ve skutečnosti tam nežije a nemá u nich ani žádné své věci.

Jak se bránit proti exekuci na majetek – neoprávněnému zabavení věci

Pokud vás navštíví exekutor a pojme do soupisu věcí k exekuci i některé předměty, které jsou vaším majetkem, pak se proti tomu můžete bránit. Prvním krokem by mělo být, že se obrátíte přímo na exekutora. Máte na to 30 dní od chvíle, kdy jste se dozvěděli o soupisu věcí. V takovém případě podáváte návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu (dle paragrafu 68, zákona číslo 120/2001 Sb., Exekuční řád).

Exekutor je pak povinen o vašem návrhu rozhodnout do 15 dnů. V návrhu (viz vzor k návrhu) byste měli uvést důvody, proč by daná věc (majetek) měla být vyškrtnuta ze soupisu. A především byste měli svá vlastnická práva hodnověrně doložit (účtenky, faktury nebo jiné doklady prokazující, že daná věc je vaším majetkem).

Vylučovací žaloba – lhůta pro podání

Pokud ale exekutor vašemu návrhu nevyhoví (o čemž vás musí informovat do 15 dnů), pak se musíte obrátit na soud. Zde máte opět 30 dní na podání tzv. „vyluhovací žaloby“ (žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí).

Podle paragrafu 267, zákona číslo 99/1963, Občanský soudní řád, pak nelze věci, které jsou předmětem vylučovací žaloby, po dobu řízení prodat. Tím je zajištěno, že pokud soud o vaší vylučovací žalobě rozhodně kladně, exekutor dané předměty mezi tím nestihne prodat.

Kde se podává vylučovací žaloba

Vylučovací žalobu musíte podat u exekučního soudu, který exekutora pověřil provedením exekuce.

Co musí obsahovat vylučovací žaloba

Aby se soud vylučovací žalobou zabýval, musí obsahovat určité formální náležitosti. Tedy především identifikaci vás, jako podávající osoby, resp. žalobce.  Také identifikaci žalované strany – což je v tomto případě tzv. „oprávněný“ – tedy osoba nebo firma, v jejíž prospěch je exekuce vedena. Dále pak identifikaci exekuce (spisovou značku), které se žaloba týká. V neposlední řadě je pak nutné uvést věci/předměty které mají být vyloučeny. U nich pak musíte doložit svá vlastnická práva.

Pokud již například nemáte žádné složenky, faktury nebo jiné dokumenty, kterými byste prokázali, že je daná věc vaším majetkem, pak je dobré v žalobě uvést třeba nějaké svědky, kteří mohou potvrdit, že daná věc byla vaším majetkem. Například pokud jste danou věc získali darem, pak by mělo stačit svědectví osoby, která vám věc darovala, apod.

Vzor – vylučovací žaloba při exekuci na majetek

Níže najdete vzor, jak by měla vypadat vylučovací žaloba – resp. žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí. Jedná se pouze o modelový příklad, v konkrétních případech je pak nutné zohlednit příslušné individuální odlišnosti.

Okresní soud v Mělníku

Krombholcova 264

276 46 Mělník

 

Žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

 

žalobce: Petr Novák
nar.     1. 7. 1956
bytem:   Dlouhá třída 123, Mělník

 

žalovaný: První družstevní banka
se sídlem Na náměstí 234, Mělník
IČO       123456789

 

I.

Dne 1. 2. 2017 vydal soudní exekutor Jan Dvořák, exekutorský úřad pro Prahu 6, pověřený k provedení exekuce pověřením okresního soudu v Mělníku ze dne 16. 1. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15, exekuční příkaz číslo 11EX 12/2017-12, kterým nařídil exekuci na majetek proti povinnému Ondřeji Novákovi, narozen 12. 6. 1976, vůči oprávněnému První družstevní banka, Na náměstí 234, Mělník, IČO 123456789, pro částku 145 347 Kč.

 

Důkaz:

– usnesení o nařízení exekuce ze dne 10. 2. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15

– exekuční příkaz soudního exekutora číslo 11EX 12/2017-12

 

II.

Povinný Ondřej Novák je mým synem a má na adrese Dlouhá třída 123, Mělník vedené trvalé bydliště. V tomto bytě se ale již více než 3 roky nezdržuje a trvalé bydliště zde má vedené jen z formálních důvodů

 

Důkaz:

– výslech žalobce

– výslech manželky Jan Novákové, nar. 13. 7. 1959, bytem jako žalobce

 

III.

Dne 6. 3. 2017 byl soudním exekutorem v mém bytě (na adrese uvedené výše) sepsán protokol číslo 23/20017 o zabavení movitých věcí pod položkami 1 – 3.

Proti tomuto protokolu byl ještě téhož dne – 6. 3. 2017 podán návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, kterému ale soudní exekutor dne 10. 3. 2017 nevyhověl.

Protokol číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017 obsahuje položky, které jsou ve výlučném vlastnictví žalobce, který si je pořídil z vlastních prostředků, nebo mu byly darovány. Žalobce je tedy výlučným vlastníkem a tyto položky nespadají do výkonu rozhodnutí.

 

Věci byly spsány takto:

– Položka číslo 1: Barevná televize Samsung, výrobní číslo 123456 rok výroby 2015, pořizovací cena 35 000 Kč, pořízena z vlastních prostředků žalobce

– Položka číslo 2:Přenosný počítač Toshiba, výrobní číslo 123456, rok výroby 2016, pořizovací cena 27000 Kč, pořízen z vlastních prostředků žalobce

– Položka číslo 3: Zlaté hodiny Omega, rok výroby 2010, výrobní číslo 123456, žalobce obdrželi jako dar od manželky žalobce Jany Novákové

 

Důkaz:

– Protokol číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017

– Návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu ze dne 6. 3. 2017

– Zamítnutí návrhu soudním exekutorem ze dne 10. 3. 2017

– Položka 1: Výpis z bankovního účtu za měsíc leden 2015, který obsahuje částku hrazenou za tuto položku

– Položka 2: Záruční list a výpis z kreditní karty za duben 2016, který obsahuje částku uhrazenou za tuto položku

– Položka 3: Výslech manželky Jany Novákové nar. 13. 7. 1959, bytem jako žalobce ohledně darování položky číslo 3

 

IV.

Na základě uvedených důkazů navrhuje žalobce, aby soud vydal za použití ust. § 267 zákona č. 99/1963 Sb, občanského soudního řádu, ve spojení s § 68 odst. 4 zákona č. 120/2001 Sb., exekučního řádu tento

 

r o z s u d e k

 

I.

Z exekuce nařízené exekučním příkazem soudního exekutora Jana Dvořáka, dne 1. 2. 2017, číslo 11EX 12/2017-12 proti povinnému Ondřeji Novákovi, narozen 12. 6. 1976 jsou vyloučeny položky č. 1 – 3 zapsané v protokolu o soupisu věcí číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017, tj.:

– Položka číslo 1: Barevná televize Samsung, výrobní číslo 123456 rok výroby 2015

– Položka číslo 2: Přenosný počítač Toshiba, výrobní číslo 123456, rok výroby 2016,

– Položka číslo 3: Zlaté hodiny Omega, rok výroby 2010, výrobní číslo 123456

II.

Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí.

 

V Mělníku dne 25. 3. 2017

 

………………

Petr Novák

Vzor ke stažení: Vylučovací žaloba při exekuci na majetek

 1. Jsme v podobné situaci,syn si u nás nahlásil bez našeho souhlasu kontaktní adresu při pracovní neschopnosti.Pracovníci exekutora nám dokonce odvezli notebook,i když šlo prokázat,že v něm nemá syn žádné soubory.
  Měli na to právo?

 2. Prosím, platí se soudu poplatek za podání žaloby na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí?
  Máme podobnou situaci jak uvádí pan Petr.
  Děkuji za odpověď.
  LN

   1. Dobrý den, takže člověk věk který nic nedluží a jsou mu zabaveny jeho věci na které si vydělal ještě musí platit. Kde to žijeme ? Proč to neplatí ten exekutor. A vůbec jak je možné že exekutor má takové práva ? Já to beru jako krádež.

 3. Prosím o vyjádření k mému problému: V RD v mém vlastnictví, byly kvůli synově exekuci olepeny movité věci, které synovi nepatří. Movité věci patří celkem 2 vlastníkům. Byl podán návrh na vyškrtnutí těchto movitých věcí, který exekutor zamítl. Musí každý vlastník těchto movitých věcí sám za sebe podat vylučovací žalobu? Nebo postačí jedna žaloba, kterou podají oba vlastníci společně? Velmi děkuji za odpověď. Přeji pěkný den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *