Vzor: Návrh na zastavení exekuce (částečné nebo úplné)

Návrh na zastavení exekuce je možné podat jen na základě nějakého objektivního důvodu. Tyto důvody pak musí být doloženy příslušnými dokumenty, nebo svědectvím.

Občanský soudní řád připouští hned několik různých důvodů pro zastavení exekuce. Když pomineme úmrtí povinného (dlužníka), tak je i několik dalších důvodů, pro které může být exekuce zastavena. Návrh na zastavení exekuce pak může podat i sám dlužník. Pokud je podaný návrh formálně správný, pak se jím exekutor musí zabývat. Pokud je to v návrhu požadováno, tak při zamítnutí návrhu na zastavení exekuce, může byt celá věc postoupena k exekučnímu soudu.

Čeho by se měl týkat návrh na zastavení exekuce

Návrh na zastavení exekuce je možné podat jen na základě nějakého objektivního důvodu. Návrh na zastavení exekuce v zásadě není možné podávat proto, že nesouhlasíte třeba s výší dluhu nebo s jeho oprávněností. To je nutné řešit ve vztahu k soudu, který vydal příslušné rozhodnutí na základě kterého je vedena exekuce.

Návrh na zastavení exekuce ba se měl týkat některého z těchto důvodů:

§ 268
(1) Výkon rozhodnutí bude zastaven, jestliže
a) byl nařízen, ačkoli se rozhodnutí dosud nestalo vykonatelným;
b) rozhodnutí, které je podkladem výkonu, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;
c) zastavení výkonu rozhodnutí navrhl ten, kdo navrhl jeho nařízení,
d) výkon rozhodnutí postihuje věci, které jsou z něho podle § 321 a 322 vyloučeny nebo majetek, ze kterého nelze vymáhanou pohledávku uspokojit;
e) průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů;
f) bylo pravomocně rozhodnuto, že výkon rozhodnutí postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící výkon rozhodnutí (§ 267);
g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byl tento výkon rozhodnutí již proveden; bylo-li právo přiznáno rozsudkem pro zmeškání, bude výkon rozhodnutí zastaven i tehdy, jestliže právo zaniklo před vydáním tohoto rozsudku;
h) výkon rozhodnutí je nepřípustný, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

Aby byl návrh na zastavení úspěšný, nestačí v návrhu poukázat na některý z těchto důvodu, ale je nutné ho i věrohodně doložit. A to zpravidla formou nějakého dokumentu nebo svědectvím nějaké osoby (v písemné podobně s úředně ověřeným podpisem).

Vzor: Jak by měl vypadat návrh na zastavení exekuce

(jedná se o vzor – všechny uvedená jména, spisové značky a jednací čísla jsou smyšlená)

Mgr. Pavel Dvořák exekutorský úřad Šumperk

U vody 287/22

78701 Šumperk

 

Oprávněný: Petr Koudelka, nar. 27. 2. 1988, bytem Krátká 267/28, Šumperk 78701

Povinný: Petr Novák, nar. 28. 6. 1965, bytem Na Konečné 26, Šumperk 787 01

pro 45 000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 123 EX 4567/2017

 

Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce

Usnesením okresního soudu v Šumperku byla dne 10. 1. 2017 pod č. j. 123 EX 4567/2017-15 nařízena exekuce, proti povinnému Petru Novákovi, nar. 28.6.1965k uspokojení pohledávky ve výši 45 000 Kč s příslušenstvím.

I.

Okresní soud v Šumperku pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Pavla Dvořáka, exekutorský úřad Šumperk.

Důkaz:

– 1x Usnesení o nařízení exekuce ze dne 10. 1. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15

II.

Dluh, pro který byla exekuce nařízena, byl dne 16. 4. 2017 uhrazen v plné výši na účet oprávněného, což dokládám výpisem z účtu, který mi vydala banka dne 17. 4. 2017

Důkaz:

– 1x Výpis z bankovního účtu vydaná dne 17. 4. 2017

III.

Vzhledem k výše uvedeným informacím povinný navrhuje, aby bylo vydáno následující usnesení:

Exekuce vedená pod sp.zn. 123 EX 4567/2017 se zastavuje.

Pokud usnesení nevydá exekutor, navrhuje povinný, aby usnesení vydal exekuční soud.

 

V Šumperku dne 24. 4. 2017

…………………………

Petr Novák (podpis)

Vzor: Návrh na zastavení exekuce ke stažení

Jak postupovat při návrhu na zastavení exekuce

Nejprve je nutné sepsat příslušný dokument – ten musí obsahovat všechny formální náležitosti, tedy především:

  • Uvedení komu je návrh adresován (tedy exekutor, soudní vykonavatel soud apod.)
  • Identifikace oprávněného (věřitele)
  • Identifikace povinného (dlužníka)
  • Spisová značka exekuce
  • Popis situace a důvodů pro navrhované zastavení exekuce
  • Co je požadováno – je potřeba přesně uvést co požadujte, aby bylo výsledkem rozhodnutí (úplné zastavení exekuce, částečné zastavení exekuce, dočasné přerušení exekuce apod.)
  • Požadujte, aby v případě že exekutor návrh zamítne, tak aby byl postoupen exekučnímu soudu

K návrhu na zastavení exekuce připojte všechny přílohy = důkazy podporující vaše tvrzení. Výsledek poté zašlete doporučeně nebo třeba přes datovou schránku exekutorovi. Ten se musí do určité lhůty vyjádřit. Pokud návrh zamítne a vy jste to v návrhu požadovali, je celá věc postoupena exekučnímu soudu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *