Vzor: Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

Pokud dlužník nemá žádný příjem nebo majetek, je možné požádat soud nebo exekutora o zastavení exekuce pro nemajetnost.

Jedním z oprávněných důvodů pro zastavení exekuce, je nemajetnost dlužníka (povinného). Zákon to pak formuluje tak, že výkon rozhodnutí (exekuce), je zastaven v případě, že průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů. O zastavení exekuce s důvodu nemajetnosti může rozhodnout exekutor nebo případně exekuční soud. Návrh na zastavení pro nemajetnost pak může podat i dlužník (povinný).

Kdy je možné zastavit exekuci pro nemajetnost dlužníka

Mezi podmínky, na základě kterých by mohlo být schváleno zastavení exekuce pro nemajetnost, může zařadit například:

 • Dlužník (povinný) nemá žádný příjem anebo má jen takový příjem, ze kterého se mu nestrhává vůbec nic (příjem je nižší než nezabavitelné minimum), nebo je strhávána jen zcela minimální částka v řádu desítek nebo maximálně nižších stovek korun (přičemž daný dlužník má dluhy v neporovnatelně vyšší – takto by je splácel desítky roků)
 • Dlužník nemá žádný majetek, jehož prodejem by bylo možno alespoň z části uspokojit pohledávku (tedy má jen nějaké základní, starší nebo ze své povahy nezabavitelné vybavení domácnosti apod.)
 • V dohledné době se nejeví reálné, že by se příjmová nebo majetková situace dlužníka změnila
 • Během této exekuce (nebo i jiných předchozích) se exekutorům nepovedlo vymoci žádnou významnější částku
 • Dlužník nežije ve společné domácnosti s osobou, která by měla běžný příjem (například u dluhu vzniklého během manželství může být exekucí postižen i bankovní účet manželky nebo i její příjem)

Vzor: Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

(jedná se o vzor – všechny uvedená jména, spisové značky a jednací čísla jsou smyšlená)

Mgr. Pavel Dvořák

exekutorský úřad Šumperk

U vody 287/22

78701 Šumperk

 

Oprávněný: Petr Koudelka, nar. 27. 2. 1988, bytem Krátká 267/28, Šumperk 78701

Povinný: Petr Novák, nar. 28. 6. 1980, bytem Na Konečné 26, Šumperk 787 01

pro 250 000 Kč s příslušenstvím ke sp. zn. 123 EX 4567/2017

 

Věc: Návrh povinného na zastavení exekuce pro nevymožitelnost (nemajetnost)

I.

Usnesením okresního soudu v Šumperku byla dne 10. 1. 2017 pod č. j. 123 EX 4567/2017-15 nařízena exekuce, proti povinnému Petru Novákovi, nar. 28. 6. 1965, k uspokojení pohledávky ve výši 250 000 Kč s příslušenstvím.

Okresní soud v Šumperku pověřil k provedení exekuce soudního exekutora Mgr. Pavla Dvořáka, exekutorský úřad Šumperk.

Důkaz:

– usnesení o nařízení exekuce ze dne 10. 1. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15

II.

Žiji ve společné domácnosti s manželkou Janou Novákovou, narozena 13. 5. 1982, která je toho času na mateřské dovolené a dále s nezletilým synem Karlem Novákem, narozen 16. 8. 2016.

Od 5. 7. 2015 jsem vedený v evidenci Úřadu práce v Šumperku. Jediným příjmem rodiny je příspěvek na živobytí ve výši 2960,- Kč měsíčně a příspěvek na dítě ve výši 500,- Kč měsíčně. Úhrada nákladů na bydlení je prováděna doplatkem na bydlení ve výši 6700,- Kč měsíčně.

Důkazy:

– 1x Oddací list

– 1x Rodný list dítěte

– 1x Potvrzení o době vedení v evidenci úřadu práce
– 1x Potvrzení o výši a době pobírání příspěvku na živobytí, příspěvků na dítě a doplatku na bydlení
– 1x Potvrzení o výši a době pobírání příspěvku v mateřství

III.

S rodinnou obýváme pronajatý byt 2+1, který je vybavený pouze základním vybavením ve smyslu paragrafu § 322 zákona 99/1963 Sb.

Důkazy:

 • 1x Nájemní smlouva
 • 7x Fotografie bytu a jeho vybavení

IV.

Jsem vyučený svářeč. Dlouhodobě usiluji o získání jakéhokoliv místa i mimo svou profesi, ale zatím jsem byl pokaždé odmítnut

Důkazy:

 • 1x Výuční list
 • 1x Svědectví třetí osoby o situaci povinného

V.

Nejsem dlouhodobě schopen uhradit ani dlužnou částku vůči oprávněnému, ani náklady exekuce. Naopak další pokračování exekuce by vedlo jen ke zvýšení dlužné částky, kterou mám jako povinný uhradit.

Zdůrazňuji, že se tímto nezbavuji odpovědnosti zaplatit dlužnou částku oprávněnému. Prohlašuji, že až si najdu stálé zaměstnání nebo brigádu, začnu daný dluh opět splácet, popřípadě požádám o oddlužení formou osobního bankrotu.

VI.

Podle § 268 odst. 1 písm. e, o.s.ř. bude výkon rozhodnutí zastaven, jestliže průběh výkonu rozhodnutí ukazuje, že výtěžek, kterého jím bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jeho nákladů.

S ohledem na výše uvedené navrhuji, aby soudní exekutor, potažmo exekuční soud, vydal usnesení následujícího znění:

Exekuce vedená pod č. j. 123 EX 4567/2017-15 se zastavuje. Žádný z účastníků nemá nárok na úhradu nákladů řízení.

 

V Šumperku dne 17. 4. 2017

 

………………………..

Petr Novák (podpis)

Vzor: Návrh na zastavení exekuce ke stažení

Jak podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost

Návrh na zastavení exekuce musí být formálně správně (jinak by jej exekutor nebo soud mohli, odmítnou jen kvůli formálním chybám). Vzorový příklad, jak by mohl vypadat takový návrh na zastavení exekuce – viz výše.

Kromě samotných formálních náležitostí je pak potřeba doložit všechny tvrzení v návrhu nějakými průkaznými argumenty. Například pokud dlužník nemá žádné zaměstnání a je dlouhodobě nezaměstnaný, pak by to mělo být doloženo potvrzením o době vedení v evidenci Úřadu práce. Pokud dlužník nemá žádný příjem a je odkázaný pouze na sociální dávky, pak by to mělo být doloženo potvrzením o výši a době vyplácení sociálních dávek. Nebo pokud by se jednalo o důchodce s nízkým důchodem, pak by se přiložil důchodový výměr.

Připravený návrh na zastavení exekuce opatřený vlastnoručním podpisem a všemi doklady prokazující vaše tvrzení, poté zašlete (doporučeně!!) exekutorovi. Exekutor by vám pak měl buď vyhovět a exekuci zastavit, nebo váš návrh postoupit příslušnému exekučnímu soudu.

 1. dobrý den , moje sestra je v exekuci a šla do osobního bankrotu , já jsem ji dělal ručitele na půjčku a teď je v insolvenčním řízení , vztahuje se insolvence i na ručitele?

  1. Nevztahuje, vy jste ručitel a tedy sestra bude čistá avšak vy budete pokračovat ve splácení.

 2. Dobrý den,
  švagr má exekuci na základě rozhodnutí soudu. Věřitel po třinácti letech zažádal o provedení exekuce.
  Ptám se, zda existuje doba přinuceni.
  Děkuji

 3. Dobrý den, kamarád (rozvedený, 69 let ve starobním důchodu) je nemajetný protože měl exekuce a stále ještě nějaké má , v občanském průkazu má adresu, na které už několik let nebydlí, přebýval různě po podnájmech a ubytovnách, prostě se mu dobře nevedlo (není to alkoholik ani podvodník), ale přežíval, loni ještě brigádně pracoval jako řidič profesionál. Letos přišel zlom, lékaři mu nedovolí jezdit, má metastázi v kostech, problém s mobilitou. A nemá vlastně kde bydlet, dcera se bojí, že jí domů příjdou exekutoři, je možná nějaká ochrana, kdyby se o něho chtěla postarat?

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *