Vzor: Návrh na zahájení exekuce ke stažení

Pokud vám někdo dluží peníze, můžete se obrátit na exekutora a podat návrh na zahájení exekuce – příslušný vzor najdete na této stránce. Aby mohla být exekuce zahájena, potřebuje mít platný exekuční titul (zpravidla pravomocný a vymahatelný soudní rozsudek).

Exekutor může zahájit exekuci na základě návrhu na zahájení exekuce. K tomu, abyste se mohli obrátit na exekutora a podat návrh na zahájení exekuce, budete potřebovat platný exekuční titul (pravomocný rozsudek soudu, smlouvu s exekuční doložkou apod.).

Návrh na zahájení exekuce může podat každý oprávněný věřitel. Návrh na zahájení exekuce najdete níže na stránce.

Kdy je možné začít vymáhat dluhy přes exekutora

Abyste mohli dluh začít vymáhat prostřednictvím exekutora, potřebujete k tomu platný exekuční titul. Exekučním titulem může být například pravomocný rozsudek soudu o náhradě škody, rozhodnutí v nějaké majetkové věci (dědictví apod.), rozhodnutí soudu v rozhodčím řízení aj.

Platným exekučním titulem může být i jenom smlouva, která obsahuje exekuční doložku.

Pokud nic takového nemáte, musíte se nejprve obrátit na soud. K zahájení exekuce také může dojít až ve chvíli, kdy je rozhodnutí soudu vykonatelné.

Soud obvykle dlužníkovi (povinnému) stanoví nějakou lhůtu, do které má svůj dluh zaplatit. Pokud se tomu tak v uvedené lhůtě nestane, pak je možné obrátit se na exekutora.

Jak podat návrh na zahájení exekuce

Návrh na exekuci můžete podat ve chvíli, kdy máte platný a vymahatelný exekuční titul (zpravidla rozhodnutí soudu). Návrh na zahájení exekuce podáte vyplněním příslušného dokumentu – viz vzor níže.

Můžete se obrátit na kteréhokoliv exekutora. Seznam soudních exekutorů je možné najít na webu Exekutorské komory České republiky zde.

Kromě samotného návrhu na zahájení exekuce, budete muset exekutorovi předložit i platný exekuční titul.

Kolik stojí zahájení exekuce

Při zahájení exekuce neplatíte žádné soudní poplatky. Ze strany exekutora ale může být požadováno zaplacení zálohy, na náklady exekuce.

V případě, že bude exekutor při vymáhání dluhu úspěšný, pak se vám tato záloha v plné výši vrátí zpět (náklady na exekuci podle zákona platí dlužník, pochopitelně ale pouze v případě, že je vymáhání exekuce úspěšné).

Záloha na náklady exekuce se nepožaduje v některých zvláštních případech. Jedná se například o vymáhání nezaplaceného výživného (alimentů).

Vzor: Návrh na zahájení exekuce

(jedná se o vzor – všechny uvedená jména, spisové značky a jednací čísla jsou smyšlená)

Exekutorský úřad Praha 12
JUDr. František Vomáčka
soudní exekutor
se sídlem Zelená 2335/16
123 45 Praha 12

Oprávněný: jméno, popř. jména a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu/ obchodní firma nebo název, sídlo, IČ

Povinný:  jméno, popř. jména a příjmení, rodné číslo / datum narození, místo trvalého pobytu/ obchodní firma nebo název, sídlo, IČ

Exekuční návrh na pověření soudního exekutora JUDr. Františka Vomáčky, Exekutorský úřad Praha 12, se sídlem se sídlem Zelená 2335/16, 123 45 Praha 12, provedením exekuce dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti.

                           I.

Podle vykonatelného rozsudku / platebního rozkazu / notářského zápisu sp. zn. _________ ze dne _________ vydaného / sepsaného _____________________ dluží povinný oprávněnému částku ve výši ___________________,- Kč.

 

Důkaz: rozsudek / platební rozkaz / notářský zápis sp. zn. ____________ ze dne ______________ vydaného / sepsaného

 

                             II.

Jelikož povinný z dlužné částky neuhradil ničeho, oprávněný navrhuje, aby soud vydal toto

 

                     P O V Ě Ř E N Í :

 

nařizuje se podle zákona č. 120/2001 Sb. exekuce vykonatelného rozsudku / platebního rozkazu / notářského zápisu sp. zn.  __________ ze dne ___________ vydaného / sepsaného _______________ k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši _____________,- Kč a pro náklady exekuce a náklady oprávněného určených v příkazu soudního exekutora.

 

Provedením exekuce se  pověřuje soudní exekutor JUDr. František Vomáčka, Exekutorský úřad Praha 12, se sídlem se sídlem Zelená 2335/16, 123 45 Praha 12.

 

 

V _______________ dne _______________

 

 

________________________
oprávněný

 

Příloha:

originál nebo ověřená kopie rozsudku / platebního rozkazu opatřené potvrzením o jeho vykonatelnosti / stejnopis notářského zápisu se svolením k vykonatelnosti

Vzor: Návrh na zahájení exekuce ke stažení

Jak probíhá exekuce

Na základě vámi podaného návrhu na zahájení exekuce, se soudní exekutor obrátí na soud. Pokud jsou všechny potřebné podklady v pořádku, pak soud do 15 dní rozhodne o pověření exekutora vedením exekuce.

Následně může exekutor zahájit vymáhání pohledávky. Exekutor do 15 dní vyrozumí dlužníka o zahájení exekuce. Ve chvíli, kdy dlužník obdrží informaci o zahájení exekuce, tak běží 30 denní lhůta pro podání návrhu na zastavení exekuce.

Současně už ale exekutor může zahájit vymáhání exekuce. Například tím, že nařídí blokaci bankovního účtu, nebo zahájení srážek ze mzdy.

Užitečné odkazy 2024:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *