Vzor: Exekuce na majetek – návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

Pokud exekutor zařadil do exekučního soupisu majetku nějaké věci, které jsou vaším výlučným majetkem, pak máte 30 dní na to, abyste podali návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

V případě exekuce na majetek mohou nastat situace, kdy se exekutor bude pokoušet „zabavit“ (pojmout do soupisu), i věci které nejsou majetkem dlužníka. Movité předměty, které jsou naopak vaším majetkem. Pokud k tomu dojde, je nutné se bránit. Musíte si ale dát pozor na příslušné lhůty, aby nebylo pozdě.

Jak se bránit proti neoprávněné exekuci na majetek

Podle příslušných zákonů (především Exekuční řád a Občanský soudní řád) máte možnost se v odůvodněných případech bránit proti exekuci na majetek. Pokud exekutor zařadil do exekučního soupisu majetku nějaké věci, které jsou vaším výlučným majetkem, pak máte 30 dní na to, abyste podali návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu.

Tento návrh na vyškrtnutí můžete podat buď osobně přímo v době, kdy bude exekutor třeba u vás doma provádět soupis. Nebo také v písemné podobě. Lhůta 30 dní se počítá od chvíle, kdy jste se o soupisu majetku dozvěděli.

Soudní exekutor, který provádí/prováděl soupis majetku pro exekuci, má povinnosti do 15 dnů vydat rozhodnutí, kterým buď schválí váš návrh a dané věci ze soupisu vyškrtne, nebo váš návrh může zamítnout.

Vylučovací žaloba – Žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí

Pokud by exekutor vašemu návrhu nevyhověl, pak je dalším krokem to, že se obrátíte na soud (který vydal rozhodnutí o exekuci) a podáte zde vylučovací žalobou, resp. je to žaloba na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí. Viz tento příklad a vzor žaloby. Na to máte 30 dní.

Kdo může podat návrh na vyškrtnutí věci z exekutorského soupisu?

Návrh je oprávněn podat každý, kdo má vlastnické právo na věci/předměty, které byly zahrnuty do soupisu.

Jaké je lhůta pro podání návrhu na vyškrtnutí věcí?

Návrh je nutné podat do 30 dnů od chvíle, kdy se o exekučním soupisu dozvíte. Návrh by měl být podán písemně (jednu kopii si pak ponechte pro případné další dokazování).

Exekutor má povinnost o vašem návrhu rozhodnout (zamítnout jej nebo jej potvrdit) do 15 dní. Pokud nevyhoví, máte dalších 30 dní na podání vylučovací žaloby.

Jak prokázat vlastnictví předmětů?

Ten, kdo navrhuje vyškrtnutí věcí ze soupisu je pak také povinen předložit příslušné důkazy. Není to tedy tak, že by exekutor prokazoval, že věc byla zařazena do soupisu oprávněně. Naopak to jste vy, kdo musí prokázat, že byla daná věc do soupisu zařazena neoprávněně. Důkazní břemeno je tedy na vás.

Vhodnými důkazy může být třeba zaplacená složena, faktura, kupní smlouva. Nebo případně jen příslušný výpis z bankovního účtu nebo platební karty. Pokud nějaké takové dokumenty nemáte, pak může být vlastnictví prokázáno i třeba svědectvím třetí osoby. Nebo fotkami z vašeho bytu nebo i jinými důkazy.

Vzor: návrh na vyškrtnutí věci (věcí) z exekučního soupisu

Exekutorský úřad pro Prahu 6

Soudní exekutor Jan Dvořák

Bělohorská 270/17

169 00 Praha 6

 

Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

 

Ke sp. Zn.: 123 EX 4567/2017-15

Navrhovatel: Petr Novák, narozen 1. 7. 1956, trvale bytem Dlouhá třída 123, Mělník

Povinný: Ondřej Novák, narozen 12. 6. 1976, trvale bytem Dlouhá třída 123, Mělník

 

I.

Na základě návrhu oprávněného První družstevní banka, Na náměstí 234, Mělník, IČO 123456789 proti povinnému Ondřeji Novákovi, narozen 12. 6. 1976, vydal dne 1. 2. 2017 soudní exekutor Jan Dvořák, exekutorský úřad pro Prahu 6, pověřený k provedení exekuce pověřením okresního soudu v Mělníku ze dne 16. 1. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15, exekuční příkaz číslo 11EX 12/2017-12 pro částku 145 347 Kč.

Důkaz:

– usnesení o nařízení exekuce ze dne 10. 2. 2017, č. j. 123 EX 4567/2017-15

– exekuční příkaz soudního exekutora číslo 11EX 12/2017-12

 

II.

Dne 6. 3. 2017 byl soudním exekutorem v mém bytě (na adrese uvedené výše) sepsán protokol číslo 23/20017 o zabavení movitých věcí pod položkami 1 – 3.

 

Věci byly sepsány takto:

– Položka číslo 1: Barevná televize Samsung, výrobní číslo 123456 rok výroby 2015, pořizovací cena 35 000 Kč, pořízena z vlastních prostředků žalobce

– Položka číslo 2:Přenosný počítač Toshiba, výrobní číslo 123456, rok výroby 2016, pořizovací cena 27000 Kč, pořízen z vlastních prostředků žalobce

– Položka číslo 3: Zlaté hodiny Omega, rok výroby 2010, výrobní číslo 123456, žalobce obdrželi jako dar od manželky žalobce Jany Novákové

 

Důkaz:

– Protokol číslo 23/20017 ze dne 6. 3. 2017

– Položka 1: Výpis z bankovního účtu za měsíc leden 2015, který obsahuje částku hrazenou za tuto položku

– Položka 2: Záruční list a výpis z kreditní karty za duben 2016, který obsahuje částku uhrazenou za tuto položku

– Položka 3: Čestné prohlášení manželky Jany Novákové nar. 13. 7. 1959, bytem jako navrhovatel ohledně darování položky číslo 3

 

III.

Povinný Ondřej Novák je mým synem a má na adrese Dlouhá třída 123, Mělník vedené trvalé bydliště. V tomto bytě se ale již více než 3 roky nezdržuje a trvalé bydliště zde má vedené jen z formálních důvodů.

 

Důkaz:

– výslech navrhovatele

– výslech manželky Jan Novákové, nar. 13. 7. 1959, bytem jako navrhovatel

 

IV.

Na základě výše uvedeného v souladu s ustanovením § 68 zákona 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) podávám tento návrh na vyškrtnutí movité věci ze soupisu a žádám, aby položky 1 až 3 uvedené v soupisu movitých věcí ze dne 6. 3. 2017 byly vyškrtnuty, neboť k uvedeným movitým věcem mi svědčí právo nepřipouštějící exekuci.

 

V Mělníku dne 6. 3. 2017

 

………………

Petr Novák

Vzor ke stažení: Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *