Kolik mi zůstane peněz – odstupné při exekuci a insolvenci 2024

Pokud vám při výpovědi vznikne nárok na odstupné, a jste v exekuci nebo insolvenci, pak vám odstupné nemůže exekutor (nebo insolvenční správce) zabavit celé. Výpočet srážek z odstupného by se provedl stejně jako výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci v roce 2024.

Při exekuci nebo insolvenci jsou velmi často prováděny srážky ze mzdy (exekuce na plat, nebo oddlužení splátkovým kalendářem). V případě srážek ze mzdy má dlužník v exekuci nebo insolvenci nárok na nezabavitelné minimum a určitou část ze zbytku mzdy.

Jak je to ale s nárokem na odstupné, pokud při exekuci nebo insolvenci dostanete výpověď ze zaměstnání a vznikne vám nárok na odstupné? Může exekutor nebo insolvenční správce zabavit celé dostupné? Kolik vám musí zůstat z odstupného?

Vztahuje se exekuce nebo insolvence i na dostupné?

Srážky z platu se při exekuci i insolvenci vypočítávají stejným způsobem. Při insolvenci jsou srážky z platu stejné, jako při exekuci z důvodu přednostní pohledávky.

Exekuce i insolvence se ale nevztahují jen na samotnou výplatu ze zaměstnání. Srážky postihují i jiné druhy příjmu (například i nemocenské dávky, důchod, podporu v nezaměstnanosti, sociální dávky, mateřskou, rodičovskou a jiné příjmy).

Jedním z příjmů, na které se vztahují srážky, je i odstupné. Pokud vám při výpovědi ze zaměstnání vznikne nárok na odstupné, tak ho při exekuci (insolvenci) nedostanete celé, ale jenom určitou část.

Exekuce na odstupné – změna zákona

V roce 2020 došlo ke změně zákona, podle které se řídí výpočet srážek při exekuci nebo insolvenci. Do paragrafu 299, Občanského soudního řádu (zákon číslo 99/1963 Sb.), byl doplněn odstavec, který upravuje výpočet odstupného:

§ 299 Srážky z jiných příjmů

(4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

Do té doby pro výpočet exekuce z odstupného, neplatily přesné podmínky. Docházelo tak k situacím, kdy exekutor zabavil skoro celé odstupné.

A to byl problém. I v souvislosti s tím, že při nároku na odstupné, nevzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti (pokud máte nárok na odstupné, tak podporu na Úřadu práce začnete dostávat až po skončení doby, za kterou bylo odstupné vyplaceno, tj., třeba až za 3 měsíce). Lidé s exekucí, tak po skončení zaměstnání, mohli zůstat úplně bez příjmu.

Existovaly sice rozhodnutí soudů, které podobný výklad zákona nepřipouštěli, exekutoři ale využívali nejasnosti v zákonu. Od dubna 2020, je již ale výpočet exekuce z odstupného jasně popsán v zákonu, a dlužníci mají jistotu, že jim z dostupného zůstane alespoň nějaká rozumná částka.

Výpočet exekuce nebo insolvence z odstupného v roce 2024

Na odstupné máte nárok při ukončení zaměstnání. Jeho výše závisí na tom, jak dlouho jste v zaměstnání pracovali:

 • Měně než 1 rok – dostáváte odstupné za 1 měsíc
 • Měně než 2 roky – dostáváte odstupné za 2 měsíce
 • 2 a více roků – dostáváte odstupné za 3 měsíce
 • Ve zvláštních případech je nárok na odstupné za 12 měsíců

Dříve fungoval výpočet exekuce z odstupného tak, že se z celkové částky (součet za všechny měsíce), odečetlo nezabavitelné minimum pouze jednou. Ve výsledku tak exekutor (nebo insolvenční správce), dostal skoro celé odstupné. A vám zbylo jen pár tisíc korun.

Nově se musí výpočet srážek z odstupného provádět jinak. Odstupné se musí rozdělit na částky, připadající na jednotlivé měsíce. Tj. pokud dostanete odstupné za 3 měsíce ve výši 90 000 Kč, pak se před výpočtem odstupné rozdělí na 3 x 30 000 Kč.

A pro každý měsíc, za který máte nárok na odstupné, se srážky vypočítají samostatně. Tj., pokaždé se uplatní nezabavitelné minimum. A z odstupného se strhne podobná částka, jako se vám běžně strhává ze mzdy.

Takže vám i nadále část odstupného zabaví exekutor, ale bude to podstatně nižší částka.

Kolik peněz mi zůstane z odstupného při exekuci v roce 2024

Velmi názorně si to můžeme ukázat na konkrétním příkladu:

Pan Novák dostal výpověď ze zaměstnání. Jeho čistá mzda v zaměstnání je 35 000 Kč. Při ukončení zaměstnání mu vznikne nárok na odstupné za 3 měsíce. Pan Novák má manželku a jedno dítě. Kolik peněz mu zůstane z odstupného?

 • Novák dostane poslední čistou výplatu = 35 000 Kč
 • Současně mu bude vyplaceno odstupné = 105 000 Kč (3 x plat)
 • Celkem tedy 140 000 Kč

Pozn.: Výše uvedené hodnoty jsou jen modelový příklad; odstupné se vypočítá z průměrného hrubého výdělku, která se odvíjí od hrubé mzdy; exekuce se vypočítá z čisté mzdy; v reálné situaci tedy uvedené hodnoty zcela určitě nebudou takto hezky zaokrouhlené.

 • Výpočet srážek by se prováděl 4x a pokaždé se uplatní nezabavitelné minimum 19 057 Kč (které platí od 1. 1. 2024 za p. Nováka + manželku + dítě)
 • První výpočet by se týkal výplaty 35 000 Kč
 • Další tři výpočty by se týkaly vždy jedné třetiny z odstupného = 35 000 Kč

V tabulce můžete vidět, že z poslední výplaty (která je před exekucí 140 000 Kč) by p. Novákovi zůstalo 118 744 Kč. A exekutor by dostal 21 256 Kč.

Výpočet exekuce na odstupné podle podmínek od 1. 1. 2024

Příjem Nezabavitelné minimum Srážka na exekuci Vyplacený zbytek
Poslední výplata (35 000 Kč) 19 057 Kč 5 314 Kč 29 686 Kč
Odstupné za 1 měsíc (35 000 Kč) 19 057 Kč 5 314 Kč 29 686 Kč
Odstupné za 2 měsíc (35 000 Kč) 19 057 Kč 5 314 Kč 29 686 Kč
Odstupné za 3 měsíc (35 000 Kč) 19 057 Kč 5 314 Kč 29 686 Kč
Celkem 21 256 Kč 118 744 Kč

Výpočet předpokládá, že se jedná o nepřednostní pohledávku. Pokud by se jednalo o přednostní pohledávku, pak by výpočet vypadal stejně, jako u následující tabulky pro výpočet insolvence.

Kolik peněz mi zůstane z odstupného při insolvenci

Obdobným způsobem by se dalo vypočítat i to, kolik vám zůstane z odstupného při insolvenci.

Modelový příklad použijeme stejný jako při výpočtu exekuce. Tj. opět zaměstnanec s čistou mzdou 35 000 Kč, který dostane dostupné 105 000 Kč (celkem tedy 140 000 Kč).

V tabulce můžete vidět, že z dostupného vám při insolvenci zůstane o něco méně. A to o 21 256 tisíc korun, než při exekuci.

To je dáno tím, že při insolvenčních srážkách (nebo při exekuci z důvodu přednostní pohledávky) zůstává jen nezabavitelné minimum a jedna třetina ze mzdy.

Výpočet Insolvence na odstupné podle podmínek od 1. 1. 2024

Příjem Nezabavitelné minimum Srážka na insolvenci Vyplacený zbytek
Poslední výplata (35 000 Kč) 19 057 Kč 10 628 Kč 24 372 Kč
Odstupné za 1 měsíc (35 000 Kč) 19 057 Kč 10 628 Kč 24 372 Kč
Odstupné za 2 měsíc (35 000 Kč) 19 057 Kč 10 628 Kč 24 372 Kč
Odstupné za 3 měsíc (35 000 Kč) 19 057 Kč 10 628 Kč 24 372 Kč
Celkem 42 512 Kč 97 488 Kč

 1. Dobrý den

  Bude se novela insolvenčního zákona, tedy zkrácení insolvence z 5 na 3 roky, týkat i již probíhajících insolvencí, kdy povinný několik měsíců nebo i rok již zplácí své pohledávky v rámci insolvenčního řízení? Nebo se bude tahle novela týkat pouze nových případů oddlužení od 1.7 2021? Tím případem by však byli znevýhodněni všichni, kteří do insolvenčního řízení vstoupí před 1.7. 2021, což se mi zdá být nesprávné.

  Děkuji za odpověď

  1. Pouze nových insolvencí. U všech starých insolvencí se nedají podmínky změnit zákonem. O zahájení insolvence rozhoduje soud, podmínky probíhající insolvence, tak může změnit jen soud.

 2. Dobrý večer

  Teď mi bylo vyplacený 3 měsíční odstupný plus výplata za prosinec…Byly udělány 4 srážky. Mám insolvenci teď za leden,únor,březen nebudu brát nic,když pokračuji pod jinou firmou?

  1. Z příjmu za leden, únor a březen by se vám už nemělo započítat znovu nezabavitelné minimum (to se použilo už u odstupného). V závislosti na výši příjmu (odstupné x výplata ze zaměstnání) by vám měla zůstávat maximálně jedna třetina z nové mzdy, vše nad 20 994 je plně zabavitelná částka

 3. Dobrý večer,

  Jak mám tedy chápat toto?

  Dlužník nevydělá, ale ani neprodělá
  Nastoupí-li povinný dlužník-zaměstnanec, kterému bylo vyplaceno odstupné, do práce (kde bude dostávat mzdu či plat nebo odměnu), nebo vznikne-li mu právo na některý z příjmů (uvedených v § 299 odst. 1 až 3 občanského soudního řádu) v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, ze kterých byla odvozena výše odstupného, považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

  Jednoduše se tak násobky průměrného výdělku, části odstupného sečtou s aktuálním příjmem. Není to tak, že by zaměstnanec měl nárok opakovaně na nezabavitelné minimum z odstupného a ještě z nového příjmu, tedy na dvě nezabavitelná minima, to ne, ale nemůže se už stát, aby neměl nárok ani na (jedno) nezabavitelné minimum.

  1. Tak jak je to napsáno. Když dostanete odstupné za několik měsíců, tak rozdělí, podle počtu měsíců a podle toho se spočítají srážky. Pokud je to za 3 měsíce, tak se provedou 3x.

   Pokud hned po skončení zaměstnání (nebo v průběhu následujících 3 měsíců) nastoupíte do nového zaměstnání, tak se při výpočtu srážky z výplaty zohlední i to odstupné. Ve smyslu, že nezabavitelné minimum už bylo použito u odstupného, čili srážka z výplaty v novém zaměstnání bude vyšší.

   Pokud ale do zaměstnání nastoupíte až od 4 měsíce, tak se už srážka provede zase jen standardně.

   Tj. srážky z odstupného se provádí tak, jako by vám ho zaměstnavatel nedal celé naráz, ale posílal postupně ještě 3 měsíce, stejně jako by vám ty 3 měsíce postupně vyplácel výplatu

 4. Dobrý den. Rád bych se zeptal na odstupné. V komentářích tady vidím ,že zaměstnavatel to vypočítal a dle toho odeslal peníze dlužníkovi.Co ale když to zaměstnavatel neudělal a odeslal celé odstupné insolvenčnimu správci? Můžu si to od nej vyžadovať po dobu co jsem nezaměstnaný? Děkuji za odpověď.

  1. Záleží i na tom, kdy k tomu došlo. Upřesnění, jak postupovat při srážkách z odstupného, bylo do Občanského soudního řádu doplněno zákonem č. 191/2020 Sb., který nabyl účinnosti od 24.4.2020. Pokud byly srážky prováděny až po tomto datu, pak je to chyba zaměstnavatele. Poku vám zaměstnavatel z odstupného vyplatil nižší částku, než je váš zákonný nárok, po to můžete vymáhat po zaměstnavateli – případně i soudně

   1. Moc děkuji za odpověď . Okamžitě jsem informoval obě strany a věci budou jednat.Jeste jednou děkuji 🙏

 5. Dobrý den, k poslednímu únoru jsem dostala výpověď kvůli dlouhodobě zdravotními problémům. Jsem zdravotně nezpůsobilá tuto práci vykonávat. Dostala jsem odměnu (2 měsíce) plus proplacení dovolené ale ze skoro 90 tisíc mi přišlo ani ne 25.je možné, že by tolik vzala exekuce? Můžete mi prosím poradit? Děkuji

  1. Pokud je prováděna exekuce na odstupné, pak by se měla nezabavitelná částka uplatnit tolikrát, za kolik měsíců je odstupné vyplaceno. Na proplacení dovolené se to ale nevztahuje. Tj. pokud jste měla výplatu za poslední měsíc + odstupné za 2 měsíce, pak by se měla nezabavitelná částka uplatnit 3x.

   1. Odměna byla za 2 měsíce. Ale přijde mi to moc. Pochopila jsem že se to daní a odchází z toho i zdravotní a sociální ale i tak tedy ze 75tisic aby mi zustalo 24. Z předešlého měsíce jsem neměla výplatu, byla jsem rok a půl na neschopence tudíž jde pouze o odměnu. Žádný předešlý plat v tom není. Moc děkuji

    1. Na výplatní pásce bysta měla vidět, co byly zákonné srážky (sociální, zdravotní, daně) a co exekuční … z toho se pak dá případně vycházet. Nevím, kolik je vaše čistá mzdy, zda je to přednostní nebo nepřednostní pohledávka, jestli máte děti, manžela, takže vůbec netuším kolik vám mohlo/mělo být strženo.

     A nevím také co myslíte pod pojmem odměna. Moje předchozí odpověď se vztahovala na odstupné, pokud jste ale dostala odměnu, tak to je také něco jiného …

     1. Aha. Děkuji za váš čas, nebudu Vás tim nadále zdržovat. Pěkný den

 6. Dobrý den chtěl jse se zeptát pracoval jsem u firmi na zkrácený úvazek 11590 Kč teď jsem dostal vipoved a ufirmi jsem pracoval rok a šest dní na kolik mám nárok odstupné a kolik mi staženo děkuji

  1. Pokud pracujte alespoň jeden roky a méně než dva roky, tak byste měl mít nárok na 2 násobek průměrného měsíčního výdělku. Při výpočtu srážek, by se měla nezabavitelná částka zohlednit tolikrát, za kolik měsíců vznikl nárok na odstupné. Výpočet exekučních srážek se provádí z čisté mzdy.

 7. Dobrý den.Skoncil jsem v práci kde jsem dostal odstupné.Ihned jsem si našel práci novou.Insolvencni správce mi sloučil odstupné s výplatou od noveho zaměstnavatele a nyní po mně chce ještě doplatek,že podle tabulek celá část odstupného,které si nechal nepokryje částku insolvence.To asi není správně?

 8. Dobrý den v práci jsem dostala výpověď a k platu dva odstupné platy a dva platy navíc.Ty dva platy navíc jsou napsané v odmenach.Tedy 1×32000,plus 2×36000,plus 2×48000.Na účet mi přišlo pouze 30000,zbytek paní účetní poslala insolvencnimu správci.Dostanu ještě něco od ins.spravce a za jak dlouho?Dostanu to najednou nebo navickrat.Moc děkuji.

 9. Dobrý den, prosím o vysvětlení/objasnění – dotazovala jsem se svého ins.správce + i dluhové poradny, každý mi odpověděl něco jiného a z odpovědí nevím nic. V zaměstnání jsem dostala výpověď (k 31.03.2023 – ze strany zaměstnavatele) a bylo mi vyplaceno odstupné. Ihned jsem navázala na zaměstnání nové, tedy bez přerušení. Odstupné bylo ale na účet insolvenčního správce odesláno celé, žádné rozpočítání na počet budoucích měsíců a z toho výpočet nezabavitelného minima. Měl by mi insolvenční správce něco vracet? Dle mnou hledaných a dostupných informací to chápu tak, že pokud ihned nastoupím do nového zaměstnání, odstupné by se mělo rozúčtovat na budoucí měsíce, na které bylo vyplaceno + můj nový měsíční příjem = měsíční příjmy se tedy sčítají, z této (v součtu) měsíční částky se bude počítat nezabavitelná část? Protože, vzhledem k tomu, že můj nový zamstanavatel mi bude z nového příjmu provádět i nadále srážky, když to řeknu jako lajk, insolvenční správce obdržel 100% mých budoucích XY měsíčních mezd a navíc bude dostávat další srážku z mých nových příjmů… Tedy se srážka zvodjí. Děkuji velice za odpověď.

 10. Dobrý den.
  Mám dotaz.
  Zůstane mi něco z odstupného?
  Jsem v insolvenci a firma k 31.3.2024 končí provoz.
  Dostaneme odstupné, tři platy dle zákoníku práce a další tři jako bonus od zaměstnavatele jako poděkování za odvedenou práci.
  Děkuji za odpověd.

  1. Viz občanský soudní řád, paragraf 299, odstavec 4:

   (4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

   1. Tak jestli to dobře chápu, tak mi zůstane že všech šesti platů odstupného, stejná čas jako z běžné výplaty? Pokud není něco od letošního roku jinak?

    1. Od 1. 1. 2024 se snížila nezabavitelná částka na 12 705 Kč (projeví se u výplaty v únoru 2024), společně s tím se snížila i částka za další vyživované osoby na 3176 Kč, nebo hranice plně zabavitelné částky na 28 586 Kč, jinak zatím žádné velké změny nejsou…

 11. Dobrý den.
  Firma končí a bude nám vyplácet odstupné.
  3 platy dle zákoníku práce a 3 platy jako bonus.
  Mám nárok na nějaké odstupné, když jsem v insolveci ?
  Tedy jestli mi z toho také něco zůstane.
  Děkuji za odpověd.

  1. Na odstupné je nárok podle zákoníku práce (insolvence s tím nemá nic společného).

   S odstupným u lidí s insolvencí, se postupuje stejně jako u lidí s exekucí – viz Viz občanský soudní řád, paragraf 299, odstavec 4:

   (4) Z odstupného se srážky vypočítávají zvlášť z každého násobku průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy. Nastoupí-li povinný do práce nebo vznikne-li povinnému právo na některý z příjmů uvedených v odstavcích 1 až 3 v době, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny, ze kterých byla odvozena výše nebo minimální výše odstupného stanovená jinými právními předpisy (dále jen „doba poskytování odstupného“), považují se jednotlivé násobky průměrného výdělku, měsíčního platu, služebního příjmu, služebního platu nebo odměny po dobu poskytování odstupného za měsíční příjem, na který se vztahují ustanovení o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy.

 12. Dobrý den. Bude mi vyplaceno odstupné za tři měsíce. Čily by mi měl zaměstnavatel poslat na účet 3 nezabavitelné částky. Pokud si však najdu hned zaměstnání bude se to nějak sčítat. Nemůžu však dohledat podle čeho. Znamená to tedy, ze bych neměl na odstupné šahat a čekat na to kolik budu doplácet ? Přece nevím kolik v nové práci vydělám. Jedná se o insolvenci. Děkuji.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *