Jak postupovat při vymáhání dluhu? Předžalobní výzva, soud a exekuce

Před podáním žaloby k soudu, je dobré nejprve poslat předžalobní upomínku (alespoň 7 dní předem). Na základě soudního rozsudku, platebního příkazu nebo i notářského zápisu, je možné podat návrh na zahájení exekuce. Nezaplacenou pohledávku (dluh) je možné i prodat.

Pokud vám někdo dluží peníze, a netváří se, že by je chtěl v dohledné době dobrovolně vrátit, pak je to vždy složitá situace. Vymáhání nezaplacené pohledávky, může zahrnovat soud i exekuci. V následujícím textu se ve stručnosti podíváme, jak postupovat při vymáhání pohledávky.

Nejprve je ale nutné upozornit, že níže uvedené informace, jsou spíše obecného charakteru. Každý dluh nebo pohledávka, a každé vymáhání, může znamenat různé individuální odlišnosti.

Zvláště u vyšších částek, tedy není na škodu vše konzultovat s právníkem, nebo s nějakým profesionálem v oblasti vymáhání dluhů.

Vymáhat je možné cokoliv – nejenom dluhy

I když v následujícím textu budeme mluvit nejčastěji o vymáhání dluhu (nezaplacené pohledávky), vymáhat je možné i cokoliv jiného. Nemusí to být vždy jenom peníze. Může to být jakákoliv povinnost, která byla smlouvě dojednána.

Vyklizení bytu, umožnění přístupu na pozemek, vykonání nějaké činnosti, nebo naopak zdržení se výkonu nějaké činnosti. U soudu a v exekuci, je možné domáhat se i toho, aby se vám někdo omluvil, apod.

Někdo vám dluží peníze? Nejprve to zkuste po dobrém

Pokud někdo nesplní povinnost, ke které se zavázal ve smlouvě (smlouva může být uzavřena i ústně, nemusí být vždy jen písemně; ústní dohody se ale mnohem hůře vymáhají), pak by prvním krokem měl být pokus o nalezení nějakého řešení.

Při vymáhání dluhu (nebo nesplnění nějaké jiné povinnosti), je vhodné nabídnout dlužníkovi splátkový kalendář, odložení termínu splatnosti, zaslat mu upomínku s upozorněním, jaký bude další postup (soud, exekuce), apod.

Poměrně hodně dlužníků, má tendenci odkládat placení dluhů co nejdéle. Mnoho lidí (nebo firem) s horší platební morálkou, má také více než jeden nezaplacený závazek. Takže zaplatí (alespoň něco), jen těm věřitelům, kteří se ozývají nejhlasitěji.

Při vymáhání dluhu, tedy musíte být aktivní, a snažit se dlužníka urgovat, upomínat. Možná se vám nechce ztrácet čas a energii.

Největší šance, že dostanete své peníze zpět, je ale ta, že dlužník zaplatí dobrovolně. Sice se zpožděním ale dříve, než dojde k vymáhání u soudu a v exekuci (úspěšnost vymáhání dluhů klesá s každým dalším krokem, a s každou další eskalací vymáhacího procesu).

Stále vám neplatí? Je čas na předžalobní výzvu

Předžalobní výzva není povinná. Pokud dlužník nezaplatí svůj závazek (nebo nesplní nějakou jinou povinnost, ke které se zavázal), tak je možné jít rovnou k soudu.

Přesto je ale lepší, poslat nejprve předžalobní upomínku. Část neplatičů se zalekne řešení u soudu a pohledávku zaplatí, nebo alespoň začne komunikovat a splácet. Úspěšnost předžalobní výzvy, ale není vysoká.

Předžalobní upomínka, má jiný význam. Pokud budete následně vymáhat dluh u soudu, a domáhat se úhrady nákladů za soudní řízení, pak je nutné, abyste doložili předžalobní výzvu.

Na náhradu soudních výloh (soudní poplatky, náklady na advokáta, apod.), může být nárok jen v případě, že byla zaslána předžalobní výzva. A to nejméně 7 dní, před podáním žaloby k soudu.

Soud sice může přiznat nárok na náhradu soudních výdajů i v jiných případech (kdy nebyla zaslána předžalobní výzva), je to ale méně časté. Předžalobní upomínka je jistota. A navíc u menšího procenta dlužníků, to povede i k úhradě dluhu (alespoň části). A soud nakonec možná ani nebude nutný.

Jak vymáhat dluhy u soudu?

Před tím, než se budete moci obrátit na exekutora, který snad bude schopen něco reálně vymoci, tak je nutné získat exekuční titul.

Exekučním titulem, může být soudní rozsudek, platební příkaz, usnesení, směnečný platební rozkaz nebo i soudem posvěcený smír, ukládající dlužníkovi povinnost zaplatit pohledávku.

Musíte se tedy obrátit na soud, a podat příslušnou žalobu. Soud následně zahájí tzv. „nalézací řízení“. Ověří se, že vymáhaná pohledávka je oprávněná, a určí kolik a v jaké lhůtě má dlužník zaplatit.

U soudu tedy reálně nic nedostanete. Výsledkem vymáhání u soudu. je pouze „papír“.  Ten je ale důležitá pro další kroky.

Na základě tohoto „papíru“ (exekučního titulu), je ale následně možné kontaktovat exekutora, který už má alespoň nějaké nástroje, jak reálně vymáhat zaplacení dluhu.

Opět platí, že podání žaloby k soudu, nebo i následný soudní rozsudek, zafunguje alespoň u části dlužníků, kteří začnou plnit své závazky.

Vymáhání dluhů – jde to i bez soudu (notářský zápis)

Proto, abyste mohli podat návrh na zahájení exekuce, ale nemusíte vždy chodit k soudu. Existují i další možnosti, kdy se při vymáhání dluhů obejdete i bez soudu.

Pohledávka (ať už úhrada nějakého dluhu, nebo splnění nějaké jiné povinnosti), může být zajištěna notářským zápisem se svolením k vykonavatelnosti.

Zjednodušeně se dá říci, že se jedná o souhlas dlužníka, který uznává svůj dluh (nebo svoji povinnost něco splnit).

Pokud dlužník neplatí (nebo neplní jiné povinnosti), pak následně odpadá soudní řízení, a rovnou může nastoupit exekutor. Celé vymáhání dluhu se tak zrychlí.

Návrh na zahájení exekuce

Jakmile máte k dispozici exekuční titul (rozsudek od soudu, platební příkaz, notářský zápis, apod.), a jakmile uplyne příslušná lhůta, kterou soud případně ponechal dlužníkovi k dobrovolnému splnění jeho povinností, pak je čas na zahájení exekuce.

Návrh na zahájení exekuce, je možné podat u kteréhokoliv exekutora. Může to být exekutor v místě vašeho bydliště, exekutor v místě bydliště vašeho dlužníka, nebo i kterýkoliv jiný exekutor v ČR (není žádné omezení; o místní příslušnosti exekutorů se sice již dlouho diskutuje, reálně ale zatím nic takového není).

Seznam exekutorů je možné najít na webu exekutorské komory – viz ekcr.cz zde.

Kolik stojí vymáhání dluhů v exekuci?

Za návrh na zahájení exekuce, se obvykle nic neplatí (zvláště pokud se jedná například o vymáhání dluhu na výživném (alimentech)).

V některých případech, ale může exekutor požadovat složení zálohy, na úhradu nákladů exekuce.

Tyto náklady, by měl ve finále zaplatit dlužník. Podle zákona, má exekutor nárok na paušální částku 3 500 Kč (resp. 4235 Kč včetně DPH).

Exekutor, na kterého se obrátíte, na základě exekučního titulu požádá soud, o pověření a nařízení exekuce. Exekutor by měl žádost podat do 15 dnů. Dalších 15 dní má soud, na vydání rozhodnutí o zahájení exekuce.

Jak dlouho poté bude trvat exekuce, záleží na tom, jak je exekutor „šikovný“, a jestli má dlužník nějaký majetek, příjmy, apod. Dluh v exekuci je možné vymoci za pár týdnů, za pár roků nebo také nikdy.

Vymáhání dluhů v exekuci

Už před uplynutím výše uvedené lhůty, ale může exekutor začít zjišťovat majetkové poměry dlužníka. Jakmile má pověření od soudu, tak může začít i konat.

Může vydat příkaz, k zablokování dlužné částky na bankovním účtu dlužníka. Může nařídit exekuční srážky ze mzdy (nebo z jiného příjmu). Může zahájit úkony vedoucí k exekuci na majetek.

Ani exekutor, ale neznamená 100% jistotu, že dluh bude zaplacen. Exekutor sice má poměrně „silné“ nástroje, jak reálně něco získat. U mnoha dlužníků ale platí, že kde nic není, ani smrt nebere.

Kdy dostanu peníze od exekutora (při úspěšném vymáhání)

Pokud bude mít exekutor úspěch (alespoň částečný) při vymáhání dluhu, stejně to bude ještě nějakou dobu trvat, než peníze dostanete. V exekuci neplatí dlužník přímo vám, ale na účet exekutora.

Exekutor může následně provést výplatu peněz věřiteli, až poté, co usnesení o nařízení exekuce, nabude právní moci (30 dní od soudního rozhodnutí).

Pokud exekutor získá při vymáhání jen část dlužné částky, pak by ji měl věřiteli předat do 30 dnů (pokud je to více než 1000 Kč).

Prodej nezaplacené pohledávky – kolik dostanu, když dluh prodám?

Po celou dobu vymáhání dluhu, je zde také možnost, obrátit se na některou z firem, které „obchodují s dluhy“ a prodat jim pohledávku. V takovém případě, sice určitě nedostanete vše, co vám dlužník dluží. Obvykle se pohledávky prodávají za 10 – 90% jejich hodnot.

Prodej pohledávky a její cena – kolik dostanete, je to ale hodně individuální. U nezaplacených faktur z podnikání, to může být i 70 – 90%. U jiných dluhů to bude jen okolo 50%. U pohledávek, kde je jasné že dlužník nic nemá, nebo že vymáhání bude dlouhé a nákladné, to může být jen 10% (nebo vůbec nic).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *