Odpuštění dluhů a exekucí 2021 – od 28. října začíná „milostivé léto“ (do 28. ledna 2022)

Od 28. října 2021, začíná tzv. „milostivé léto“, které bude trvat až do 28. ledna 2022. Během tohoto období, by měly být ukončeny malé exekuce, nepřevyšující 1500 Kč. Současně bude možné požádat o odpuštění úroků, u dluhů vůči „státu“. Stačí zaplatit původní dluh (jistinu) a poplatek za ukončení exekuce (750 Kč).

Máte velké dluhy a exekuce? Dlužíte státu a chtěli byste se těchto dluhů, poměrně snadno zbavit? Pak je tady jedinečná šance. Dluhy do 1500 Kč, vám mohou být odpuštěny úplně, u exekucí vůči státu, je možné žádat o odpuštění úroků.

Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

V roce 2024, by mohlo být další milostivé léto (v posledních letech už bylo Milostivé léto I., Milostivé léto II. a Milostivé léto III.).

Tentokrát by se daly vyřešit dluhy na zdravotním pojištění.

Milostivé léto IV. by se týkalo živnostníků (OSVČ) a dalších lidí, kteří si musí platit zdravotní pojištění sami (OBZP).

Milostivé léto IV. by mohlo začít od 1. července 2024, a končit 30. listopadu 2024.

U dluhů nad 5000 Kč, by měl být možný i splátkový kalendář na 12 nebo 36 měsíců.

Více informací zde: Milostivé léto 2024 – dluhy na zdravotním pojištění

Milostivé léto – odpuštění dluhů do 1500 Kč

Novela zákona (zákon číslo 286/2021 Sb.), přináší odpuštění „malých“ dluh. Mělo by se jednat o exekuce, kde původní výše dluhu činila do 1500 Kč (základní jistina, bez příslušenství). A současně takové, kde je exekuce starší než 3 roky (a kde se za poslední 3 roky, nepodařilo nic vymoci).

Takových „bagatelních“ exekucí, je v ČR 200 – 300 tisíc korun. Z malého dluhu do 1500 Kč, se ale za několika roků, může stát velký dluh, i přes 10 tisíc korun. Tím, že bude většina těchto malých dluhů (exekucí) ukončena, se značně uleví celé řadě dlužníků.

Ukončení těchto malých exekucí, bude stát věřitelům a exekutorům částečně kompenzovat. Věřitelé si budou moci odepsat z daní 450 Kč (30% z 1500 Kč). Exekutorům stát zaplatí za ukončení malé exekuce 1050 Kč (30% z tzv. „hotových“ nákladů exekuce, což je 3500 Kč).

Ukončení těchto „malých“ exekucí, ale neproběhne ihned. Bude záležet i na tom, zda věřitel bude souhlasit s ukončením exekuce, nebo zda ji bude chtít i nadále vymáhat (pak musí zaplatit příslušnou zálohu na vedení exekuce, a případný termín odpuštění dluhu, se odloží o další 3 roky).

Viz. článek IV, bod 18, zákon číslo 286/2021:


18. V exekučních řízeních vedených podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve kterých usnesení o nařízení exekuce nabylo právní moci nebo ve kterých nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) a b) ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona před více než 3 lety přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž předmětem byla ke dni nabytí právní moci usnesení o nařízení exekuce nebo dni, ke kterému nastaly skutečnosti podle § 52 odst. 1 písm. a) a b) ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pohledávka oprávněného nepřevyšující částku 1500 Kč bez příslušenství, a ve kterých v posledních třech letech přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona nebylo nic vymoženo, exekutor do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona vyzve oprávněného ke složení zálohy na náklady exekuce ve výši stanovené prováděcím právním předpisem, kterou oprávněný složí ve lhůtě 30 dnů od doručení výzvy. Nesloží-li oprávněný ve stanovené lhůtě zálohu na náklady exekuce, exekutor exekuci zastaví. Složí-li oprávněný zálohu na náklady exekuce podle věty první, soud po dobu 3 let od složení zálohy na náklady exekuce nerozhodne o zastavení exekuce pro nemajetnost bez návrhu a návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost podaný před složením zálohy na náklady exekuce podle věty první, o kterém do složení zálohy na náklady exekuce podle věty první nebylo rozhodnuto, nebo podaný po dobu 3 let od složení zálohy na náklady exekuce podle věty první zamítne. Pro účely ustanovení bodů 18 až 24 se na řízení spojená ke společnému řízení hledí, jako by ke spojení řízení ke společnému řízení nedošlo.

Milostivé léto – prominutí úroků u dluhů vůči státu

Od 28. října 2021, začíná na 3 měsíce tzv. „milostivé léto“. Pokud do 28. ledna 2022, zaplatíte svůj původní dluh (a poplatek za ukončení exekuce), tak vám budou prominuty všechny úroky a penále.

Je to poměrně neopakovatelná šance, jak se zbavit alespoň některých dluhů. Není totiž velkou výjimkou, že z původního dluhu ve výši pár stokorun nebo tisícikorun, se během let stal dluh ve výši i několika desítek tisíc korun. Přičemž většinu tvoří právě úroky z prodlení (často až 90% dluhu, tvoří jen úroky a příslušenství, původní dluh je pak jen 10% z celkové vymáhané částky).

Takto ale máte šanci, zaplatit jen původní dlužnou částku, a úroky vám budou prominuty. Týká se to ale pouze dluhů vůči státu (např. daně, zdravotní nebo sociální pojištění, dluhy za televizní či rozhlasová poplatek, nezaplacené pokuty apod.).

U jakých dluhů je možné žádat o odpuštění úroků

Milostivé léto (od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022), se týká pouze dluhů, které má fyzická osoba, vůči státu – konkrétně se jedná o dluhy vůči těmto subjektům:

a) Česká republika,b) územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy,

c) státní příspěvková organizace,

d) státní fond,

e) veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola,

f) dobrovolný svazek obcí,

g) regionální rada regionu soudržnosti,

h) příspěvková organizace územního samosprávného celku,

i) ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem,

j) obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem,

k) státní podnik nebo národní podnik,

l) zdravotní pojišťovna,

m) Český rozhlas nebo Česká televize, nebo

n) právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby (dále jen „veřejnoprávní oprávnění“)

Jaké jsou podmínky pro odpuštění dluhů v roce 2021?

Aby vám u vašich dluhů (exekucí) byly odpuštěny úroky, musí být zaplacena celá původní dlužná částka (jistina), nejpozději do 28. 1. 2022.

Současně musí být zaplacen i jednorázový poplatek za ukončení exekuce. Ten je ve výši 750 Kč + DPH, tj. 907,50 Kč.

Viz příslušný zákon číslo 289/2021:

exekutor i bez souhlasu oprávněného a bez návrhu exekuci zastaví, pokud

1. uhradí povinný do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, je-li exekutor plátcem daně z přidané hodnoty,

Jak požádat o odpuštění dluhů během „milostivého léta“

Pokud budete chtít požádat o prominutí úroků u probíhající exekuce, je nutné zaplatit příslušnou jistinu (původní dluh).

Také je ale potřeba exekutora informovat, že se bude jednat o úhradu jistiny, v souladu s článkem IV, zákon 286/2021 Sb. (doporučeným dopisem, přes datovou schránku nebo jinou průkaznou formou).

Pokud byste exekutorovi poslali peníze „jen tak“ bez vysvětlení, mohl by je exekutor použít jako běžnou splátku exekuce, a nic by se tím nevyřešilo.

Už nyní, tedy můžete exekutora požádat o vyčíslení jistiny (výše původního dluhu). A následně, v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2021, mu tuto částka uhradit, včetně poplatku za ukončení exekuce 750 Kč (907,50 Kč s DPH).

Jakých dluhů se „milostivé léto“ netýká?

Možnost odpuštění úroků, se týká pouze dluhů vůči „státu“ (viz seznam výše). Pokud dlužíte soukromému subjektu (například bance nebo mobilnímu operátorovi, pak se možnost odpuštění úroků, těchto dluhů netýká.

  1. Zadala jsem v říjnu 2021 o milostivé léto p xk Mareš mě napsal že se ho to netýká dala jsem mu 18000 a 13000 mám ještě platit kvůli eon p sura co mám dělat

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *