Zastavení marné exekuce pro bezvýslednost (pro nemajetnost)

Exekuce, kde se za posledních 6 roků, nepodařilo vymoci vůbec nic, nebo jenom nějakou minimální částku, může být zastavena pro bezvýslednost. Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, může podat i dlužník. Při ukončení exekuce pro bezvýslednost, může mít věřitel nárok na náhradu nákladů.

Od minulého roku, je možné zastavení exekuce pro bezvýslednost (pro nemajetnost). Vztahuje se to na exekuce, kde za posledních 6 roků, nebylo vymoženo vůbec nic, nebo jenom minimální částka, která ani nestačí na úhradu nákladů exekuce.

Žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost, může podat i samotný dlužník. Při splnění podmínek, které stanoví zákon, by měl zastavení exekuce pro bezvýslednost navrhnout i sám exekutor (věřitel s tím ale nemusí souhlasit, a může uhradit zálohu na další vymáhání, čímž se exekuce prodlouží).

Při zastavení exekuce pro nemajetnost (pro bezvýslednost) se sice ukončí vymáhání dluhu exekutorem, samotný dluh tím ale „nezmizí“. Pro většinu dluhů, platí standardní promlčecí doba 10 roků.

Zastavení bagatelní exekuce do 1500 Kč

Od začátku roku 2022, začaly platit podmínky pro zastavení „malých“ exekucí, kde byl původní dluh do 1500 Kč (jistina bez úroků, bez poplatků a dalších sankcí).

Všechny dluhy, kde za poslední 3 roky (2019 – 2021) nebylo nic vymoženo, měly být „automaticky“ zastaveny do 3 měsíců.

Zastavení bagatelních exekucí, platilo pro dluhy, kde byla dlužníkem fyzická osoba. Věřitel měl ale možnost, aby zaplatil zálohu (minimálně 500 Kč) a exekuce se tím mohla prodloužit o další 3 roky.

Zastavení exekuce pro bezvýslednost

Možnost zastavení exekuce pro bezvýslednost, se ale vztahuje na všechny exekuce (i na ty, kde je původní dluh nad 1500 Kč). Pokud se během posledních 6 roků nepodaří získat ani tolik, aby to stačilo na náklady exekuce, tak může dojít k ukončení vymáhání.

Podle podmínek, které platí již od roku 2022, má exekutor přímo povinnost, aby po 6 letech marného vymáhání, vyzval věřitele k úhradě zálohy na další vymáhání. Pokud věřitel nezaplatí minimálně 500 Kč, tak se exekuce ukončí.

Při ukončení vymáhání dluhu v exekuci pro bezvýslednost, ale může mít věřitel nárok a náhradu nákladů (problematika nároku na náhradu nákladů u bezvýsledné exekuce, je ale trochu složitější – viz metodika ministerstva spravedlnosti).

Zastavení exekuce pro nemajetnost

Návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost, může podat i samotný dlužník. A to například v případě, kdy nemá žádné příjmy, nemá žádný majetek, a ani se nedá očekávat, že by měl v dohledné budoucnosti nějaké příjmy.

K zastavení exekuce pro nemajetnost, může dojít i v situaci, kdy má dlužník sice nějaký pravidelný příjem, ale ten je tak nízký, že z něj není možné provádět srážky (nezabavitelné minimum je vyšší, než příjem).

Což může být situace při mateřské nebo rodičovské, při dlouhodobé pracovní neschopnosti, a v mnoha dalších případech.

V takových (a dalších) případech, může dlužník podat písemný návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Návrh by měl být směřován na exekutora, který vede exekuci.

Exekutor má povinnost se tímto návrhem zabývat. O ukončení exekuce nerozhoduje exekutor sám o sobě, ale musí si vyžádat souhlas věřitele. Je zde lhůta 30 dní.

Pokud proti ukončení exekuce nebude nikdo protestovat, tak exekutor následně předá návrh na ukončení soudu, který exekuci ukončí.

Při exekuci je možné podat návrh i jenom na částečné zastavení exekuce.

Co musí obsahovat návrh na zastavení exekuce?

Návrh zastavení exekuce, musí obsahovat informace o dlužníkovi (jméno, příjemní, adresa, datum narození). Informace pro koho je návrh určen (exekutor, exekutorský úřad). O jakou exekuci se jedná (číslo exekuce). A především důvody, proč by měla být exekuce ukončena (k návrhu je pak vhodné přiložit i dokumenty, které tyto důvody potvrzují).

Zastavení exekuce na alimenty

K zastavení exekuce na alimenty, může dojít až poté, co je uhrazen celý dluh. Pokud je zaplacen dluh na výživném, a pokud je výživné dále pravidelně hrazeno včas a v plné výši, tak je možné požádat soud o zastavení exekuce.

Zastavení exekuce na mzdu

K ukončení exekuce na mzdu, dochází obvykle až poté, co je zaplacen celý dluh.  Můžete sice zkusit požádat exekutora o jinou formu splácení dluhu – například prostřednictvím splátkového kalendáře, ale pravděpodobnost, že vám exekutor vyhoví, je poměrně nízká.

Exekuce na mzdu, může být zastavena i v případě, kdy máte delší dobu natolik nízký plat, že z něj není možné provádět žádné srážky.

Zastavení exekuce na účet v bance

Při exekuci na bankovní účet, je exekuce zastavena až v případě, kdy dojde k úhradě celého dluhu. Nebo případně po 6 měsících, pokud exekutor nepožádá banku o prodloužení blokace účtu.

Opět je zde možnost, domluvit se s exekutorem na nějaké jiné formě úhrady dluhu (splátkový kalendář, apod.).

Zastavení exekuce během insolvence

K zastavení exekuce, dochází i během insolvence. Pokud dlužník požádá soud o oddlužení, tak se tím všechny exekuce zastaví.

A po skončení oddlužení, mohou být tyto exekuce ukončeny úplně. Pokud by ale soud oddlužení zrušil (například kvůli nesplnění některých podmínek), tak se mohou zastavené exekuce opět obnovit.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *