Exekuce a věcné břemeno na byt nebo dům – jak probíhá exekuce?

Při prodeji nemovitosti (dům nebo byt) v exekuční dražbě, věcné břemeno nezaniká. A právo na doživotní užívání bytu/domu musí respektovat i nový majitel. Při běžné exekuci na majetek, nemusí hrát věcné břemeno žádnou roli. Záleží ale i na tom, kdo je dlužníkem a jak je věcné břemeno definováno.

Věcné břemeno na doživotní užívání bytu nebo domu, je poměrně častý způsob, který se objevuje při předávání nemovitého majetku z generace na generaci.

Rodiče, často už během svého života převádí nemovitý majetek na své děti, a doživotní užívání bytu nebo domu, si zajišťují právě věcným břemenem.

Převod domu nebo bytu, ještě během života, má řadu výhod. Mimo jiné, jsou s tím spojeny i podstatně nižší poplatky, než kolik se následně platí notáři při dědickém řízení.

Věcné břemeno a exekuce

Jak je to ale s věcným břemenem, pokud někdy v budoucnosti dojde k exekuci?

Může se jednat o situaci, kdy se do exekuce dostane ten, kdo má na základě věcného břemene zajištěno užívání bytu/domu. Nebo se naopak může jednat o situace, kdy se do exekuce dostane nový majitel bytu/domu.

Kromě věcného břemene na užívání bytu/domu, existuje i celá řada dalších věcných břemen. Některá mohou být vztažena ke konkrétní osobě, jiná se vztahují k nemovitosti a zajišťují konkrétní právo (například volný průchod pozemkem).

Celá problematika věcného břemene a co se děje během exekuce, tedy může být poměrně složitá a komplexní. V následujících odstavcích se podíváme pouze dva případy z mnoha možných.

Věcné břemeno na doživotní užívání bytu nebo domu a exekuce

Při převodu domu/bytu na potomky, je více než vhodné zajistit možnost doživotního užívání bytu/dmu (tj. možnost bydlení), formou zřízení věcného břemene.

Bez ohledu na to, jak jsou v rodině dobré vztahy, nikdy není možné dopředu predikovat, co se bude dít v budoucnosti.

Ve vztahu k exekuci, zde pak mohou nastat dvě odlišné situace:

  • Do exekuce se dostanete ten, kdo byt/dům užívá na základě věcného břemene
  • Do exekuce se dostanete majitel bytu/domu a může dojít k prodeji nemovitosti i s věcným břemenem

Exekuce na osobu s věcným břemenem na doživotní užívání nemovitosti

Pokud se bude jednat o situaci, kdy se do exekuce dostane osoba, která má zjištěno doživotní užívání bytu nebo domu na základě věcného břemene, pak to obvykle nemá žádný vliv na danou nemovitost.

Exekutor v takovém případě může přijít do bytu/domu, a provést zde soupis majetku.

A to na základě předpokladu, že osoba v exekuci, v takovém bytě/domě (kde má věcné břemeno doživotního bydlení), skutečně bydlí a má zde nějaký majetek.

Následný postup pak závisí mimo jiné i na tom, jak je definováno věcné břemeno. Zda se týká celé nemovitosti, nebo jen konkrétní bytové jednotky (nebo jen nějaké konkrétní místnosti/souboru místností).

Při exekuci na majetek dlužníka, není exekutor vázán tím, kde má dlužník trvalé bydliště, ale je oprávněn zajistit majetek dlužníka všude tam, kde se takový majetek nalézá/může nalézat.

Během exekučního soupisu, tedy mohou být označeny i věci, které nejsou v majetku dlužníka (který užívá byt/dům z titulu věcného břemene).

V takovém případě, je pak nutné použít standardní „obranu“ proti exekuci – uplatnit námitky proti exekučnímu soupisu (buď přímo na místě, nebo do 15 dnů písemnou formou u exekutora). A pokud to nepomůže, tak následně podat vylučovací žalobu k příslušnému soudu.

Může exekutor zabavit nemovitost pro dluhy člověka, co má věcné břemeno?

Pokud je dlužníkem ten, kdo má právo doživotního užívání bytu/dmu, pak ale daná nemovitosti nemůže být kvůli jeho dluhům zabavena a prodána v exekuční dražbě.

Věcné břemeno totiž neznamená vlastnictví nemovitosti. Ale pouze právo užívání. Nemovitost tedy nemůže být zabavena a prodána, protože nepatří dlužníkovi.

Exekuční dražba a nemovitost s věcným břemenem

Odlišná situace nastává, kdy se do exekuce dostane majitel nemovitosti (tj. obvykle potomek původního majitele, nebo případně i jiná osoba).

Pokud má dluhy nový majitel domu, a dojde k exekuci na majetek, tak pro toho, kdo dům/byt užívá na základě věcného břemene, platí stejný postup, jako byl popsán již výše. Při exekučním soupisu majetku, je nutné uplatnit námitky nebo podat vylučovací žalobu.

Je-li dlužníkem majitel bytu/domu, tak v případech kdy to dovoluje zákon, může dojít i k exekuční držbě celé nemovitosti.

V takovém případě, ale věcné břemeno rozhodně automaticky nezaniká. Dojde-li k prodeji domu v dražbě, pak je prodána i s věcným břemenem. A právo na doživotní užívání bytu nebo domu zůstává zachováno a nový majitel bytu/domu ho musí i nadále respektovat.

A opět záleží, jak přesně je definováno věcné břemeno. Zda se týká celé nemovitosti, nebo jen její části.

Prodej nemovitosti s věcným břemenem

O tom, zda jsou u nemovitosti prodávané v exekuční dražbě, i nějaká věcná břemena, se případní zájemci dozvědí předem.

A musí sami zvážit, zda se jim nákup nemovitosti, která je zatížená nějakou povinností spojenou s věcným břemenem vyplatí nebo ne.

Zánik věcného břemene v exekuční dražbě

Věcného břemene se nedá nějak jednoduše zbavit. Mohou nastat situace, kdy může věcné břemeno zrušit soud. Nebo může být zrušeno se souhlasem toho, pro koho je zřízeno (oprávněná osoba).

Některá věcná břemena, mohou během soudní dražby zaniknout (ale to už jsou poměrně specifické situace, kterými se nyní nebudeme zabývat).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *